Zgłoszenia do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

W związku porozumieniem z zawartym pomiędzy Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie dotyczącym udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1666, z późn. zm.), Rada OIRP w Warszawie poszukuje radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom.

Osoby zainteresowane  prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 13 listopada br. Zgłoszenia można dokonać:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoccudzoziemcom@oirpwarszawa.pl, albo
  2. pisemnie na adres: OIRP w Warszawie ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, numer wpisu oraz dane kontaktowe, które będą umieszczone na stronie internetowej Urzędu.

Przypominamy, że nieodpłatna pomoc prawna przysługuje w ramach postępowań odwoławczych i polegała na sporządzeniu odwołania od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz działaniu w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed organem drugiej instancji. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Radcy prawnemu, który udzieli cudzoziemcowi nieodpłatnej pomocy prawnej, będzie przysługiwać:

1) wynagrodzenie w wysokości 150% stawki minimalnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, której przedmiotem nie jest należność pieniężna ani orzeczenie Urzędu Patentowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze,

2) zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów przejazdów do ośrodka, strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców oraz do siedziby Rady do Spraw Uchodźców, na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy,

3) zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów związanych z korzystaniem z usług tłumacza. Wypłaty wynagrodzenia i zwrotu kosztów dokonywać będzie Szef Urzędu.

Udostępnij na: