Zgłoszenia do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018 r. poz. 1109, z późn. zm.) oraz w związku z zawartym porozumieniem z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców, prosimy radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom o przesłanie zgłoszeń w terminie do dnia 16 listopada br.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje w ramach postępowań odwoławczych i polegał na sporządzeniu odwołania od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz działaniu w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed organem drugiej instancji. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Zgłoszenia można dokonać:

1)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoccudzoziemcom@oirpwarszawa.pl  albo

2)  pisemnie na adres: OIRP w Warszawie ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, albo

3)  osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, w dni robocze w godz.

9.00-17.00.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, numer wpisu oraz dane kontaktowe, które będą umieszczone na stronie internetowej Urzędu.

Radcy prawnemu, który udzieli cudzoziemcowi nieodpłatnej pomocy prawnej, będzie przysługiwać:

1) wynagrodzenie w wysokości 150% stawki minimalnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, której przedmiotem nie jest należność pieniężna ani orzeczenie Urzędu Patentowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust.
3 ustawy – Prawo o adwokaturze,

2)   zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów przejazdów do ośrodka, strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców oraz do siedziby Rady do Spraw Uchodźców, na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77⁵ § 2 Kodeksu pracy,

3)   zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów związanych z korzystaniem z usług tłumacza.

Wypłaty wynagrodzenia i zwrotu kosztów dokonywać będzie Szef Urzędu.

Udostępnij na: