Zastępstwo procesowe Szczecin i okolice

Rad­ca praw­ny pro­wa­dzą­cy Kan­ce­la­rię w Sz­cze­ci­nie na­wią­że współ­pra­cę w za­kre­sie za­stępstw pro­ce­so­wych i in­nych czyn­no­ści przed są­da­mi i or­ga­na­mi na te­re­nie Sz­cze­ci­na i oko­lic. Za wy­ko­na­ne usłu­gi wy­sta­wiam fak­tu­ry VAT.

 

Kon­takt:

 

Rad­ca praw­ny Jo­an­na Łu­czy­szyn

 

e-ma­il: kan­ce­la­ria­@j­lu­czy­szyn.pl

 

te­le­fon: 693417445

 

Udostępnij na: