Zastępstwo procesowe oraz stała współpraca na terenie województwa Opolskiego

Rad­ca praw­ny Łukasz Kuczyński  pro­wa­dzą­cy Kan­ce­la­rię w Opolu na­wią­że stałą współpracę lub współ­pra­cę w za­kre­sie za­stępstw pro­ce­sowych i in­nych czyn­no­ści przed są­da­mi i or­ga­na­mi na te­re­nie województwa Opolskiego. Za wy­ko­na­ne usłu­gi wy­sta­wiam fak­tu­ry VAT. Kon­takt: e-ma­il: lukasz@kuczynski-radca.pl te­le­fon: 505 983 977 Z poważaniem, Łukasz Kuczyński

Udostępnij na: