Zastępstwo procesowe na terenie województwa Opolskiego

Rad­ca praw­ny Aleksander Iszczuk pro­wa­dzą­cy Kan­ce­la­rię w Opolu na­wią­że współ­pra­cę w za­kre­sie za­stępstw pro­ce­sowych i in­nych czyn­no­ści przed są­da­mi i or­ga­na­mi na te­re­nie wojewóztwa Opolskiego. Za wy­ko­na­ne usłu­gi wy­sta­wiam fak­tu­ry VAT.

 

Kon­takt:

 

e-ma­il: aleksander.iszczuk@gmail.com
te­le­fon: 601509922

 

Udostępnij na: