Zastępca Kierownika Zespołu Prawnego w Wydziale Rynku Klienta Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Zastępcy Kierownika Zespołu Prawnego w Wydziale Rynku Klienta Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego

 

 

 

Adres Biura

 

Biuro Rzecznika Finansowego

 

Al. Jerozolimskie 87

 

02-001 Warszawa

 

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

 

 • zarządzanie zespołem prawnym;
 • koordynacja i przygotowywanie:
  • istotnych poglądów kierowanych do sądów w sprawach dotyczących podmiotów rynku bankowego i kapitałowego;
  • skarg nadzwyczajnych wnoszonych do Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących podmiotów rynku bankowego oraz kapitałowego w zakresie właściwości Rzecznika Finansowego;
  • wystąpień do właściwych organów nadzoru i kontroli zawierających informacje o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów rynku bankowego i kapitałowego;
  • pism, wniosków i opinii kierowanych do podmiotów rynku finansowego, a w szczególności do banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji pożyczkowych, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych lub firm inwestycyjnych;
  • pism i opinii do klientów podmiotów rynku finansowego;
  • opinii w sprawach dotyczących rynku finansowego i kapitałowego.

   

 

 

 

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

Wymagania niezbędne:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa cywilnego, a w szczególności przepisów konsumenckich regulujących świadczenie usług i sprzedaż produktów na rynku finansowym, a zwłaszcza następujących ustaw:
 • ustawa – kodeks cywilny;
 • ustawa – prawo bankowe;
 • ustawa o kredycie konsumenckim;
 • ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami;
 • ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 • ustawa o usługach płatniczych;
 • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • ustawa – kodeks postępowania cywilnego;
 • ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
 • bardzo dobra znajomość orzecznictwa i doktryny w zakresie stosowania ww. przepisów;
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych, organach administracji, organizacjach społecznych lub w podmiotach rynku finansowego (w banku, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, instytucji pożyczkowej, instytucji finansowej, funduszu inwestycyjnym), związane ze stosowaniem ww. przepisów;
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

 

 

 

Atutem będzie:

 

 

 • posiadanie tytułu naukowego z zakresu nauk prawnych, tytuł radcy prawnego lub adwokata;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.

 

Oferujemy:

 

 

 • umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • szeroki zakres tematyczny spraw – możliwość kreatywnego podejścia do wielu kwestii związanych z prawnymi aspektami funkcjonowania rynku finansowego.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 

 • życiorys i list motywacyjny – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

 

 

 

Termin składania dokumentów:
08 listopada 2018 r.

Sposób składania aplikacji:

 

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat.wbk@rf.gov.pl
lub przesyłać na adres:

 

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
lub składać w Kancelarii Biura Rzecznika Finansowego.

W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WBK- Zastępca Kierownika Zespołu Prawnego”

 

Udostępnij na: