Zarząd Mienia Skarbu Państwa Radca prawny Wydział Obsługi Prawnej

Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

radca prawny w Wydziale Obsługi Prawnej

Termin składania dokumentów: 13-09-2021 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:

 • bieżące prowadzenie spraw sądowych – zastępstwo prawne i procesowe,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach przekazanych przez Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Kierowników komórek organizacyjnych,
 • opracowywanie i opiniowanie umów, porozumień i innych aktów prawnych w sprawach prowadzonych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa,
 • ocena pod względem formalno–prawnym poleceń służbowych Dyrektora,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych pracownikom Zarządu Mienia Skarbu Państwa.

Charakterystyka pracy:

 • wykonywanie czynności zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków,
 • organizacja pracy umożliwiająca utrzymania sprawności i wydajności pracy.
 • opracowywanie informacji związanych ze swoimi kompetencjami w sposób umożliwiający ich rejestrowanie, segregowanie, przetwarzanie i archiwizowanie,

Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych – regulacji dotyczących prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa pracy, prawa administracyjnego materialnego,  procedury administracyjnej oraz sądowo-administracyjnej, w tym w szczególności ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, ustawy o własności lokali, ustawy o pracownikach samorządowych, itp.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca w budynku i poza nim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek nie jest wyposażony w podjazd oraz windę, która dostosowana jest do wózków inwalidzkich. W budynku ciągi komunikacyjne o różnych szerokościach. Toalety niedostosowane do poruszania się wózkami inwalidzkimi. W pomieszczeniu pracy dojścia ograniczają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy: związane jest z pracą przy komputerze, kontaktami z interesantami i pracownikami Zarządu Mienia Skarbu Państwa, przemieszczaniem się w budynku i poza nim. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
 • 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych uprawniający do wykonywania zawodu,
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata na stanowisku radcy prawnego (obsługa prawna w zakresie prawa administracyjnego lub cywilnego lub obrotu nieruchomościami),
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z jednostką organizacyjną jaką jest ZMSP, umiejętność zorganizowania swojego stanowiska pracy zgodnie z nowoczesnymi metodami organizacji pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • biegła znajomość regulacji prawnych oraz doświadczenie z zakresu zamówień publicznych, rachunkowości oraz finansów publicznych,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera (Word – na poziomie bardzo dobrym),
 • samodzielność, umiejętność współpracy w zespole, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność, kultura osobista.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – z własnoręcznym podpisem,
 • list motywacyjny – z własnoręcznym podpisem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie i uprawnienia,
 • kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia:
 • posiadanym obywatelstwie,
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • własnoręcznie podpisane:
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji,
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

umieszczone pod ogłoszeniem nr 2021-15 w Biuletynie Informacji Państwowej (BIP) na stronie ZMSP UM Warszawa

Dodatkowe informacje:

 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
 • złożonych dokumentów nie zwracamy,
 • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana,
 • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów (jeden z poniższych sposobów):

 • osobiście w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa (piętro V),
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Zarząd Mienia Skarbu Państwa ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,
 • drogą elektroniczną przesyłając na adres e-mail Zarządu Mienia Skarbu Państwa: rekrutacja@zmsp.warszawa.pl

z dopiskiem na kopercie lub w tytule wiadomości: „Radca prawny, Wydział Obsługi Prawnej, nr ref. 2021-15”.

Udostępnij na: