Zaproszenie patronów dla nowych aplikantów

Szanowni Państwo,

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie serdecznie zaprasza radców prawnych do obejmowania patronatem aplikantów radcowskich odbywających szkolenie w Izbie warszawskiej. Sprawowanie patronatu jest ważną powinnością doświadczonych radców prawnych wobec ich młodszych koleżanek i kolegów. Pełniąc funkcję patrona możecie Państwo wnieść nieoceniony wkład w rozwój naszego samorządu i kształtowanie młodych pokoleń radców prawnych.

Patronem aplikanta może być radca prawny, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez 4 lata;
 2. nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego;
 3. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 4. nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące;
 5. wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona.

Do obowiązków patrona należy w szczególności:

 1. nadzorowanie wykonywania przez aplikanta pracy lub odbywania praktyki w kancelarii lub jednostce organizacyjnej, w której patron wykonuje zawód; w pozostałych przypadkach odbywanie spotkań z aplikantem w wymiarze co najmniej 2 razy w miesiącu;
 2. zaznajamianie aplikanta z zasadami wykonywania zawodu i czynnościami wchodzącymi w jego zakres, w tym zlecenie aplikantowi opracowania co najmniej sześciu zadań pisemnych spośród rodzajów zadań określonych w uchwale Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych (wykaz zadań dostępny poniżej w plikach do pobrania);
 3. omawianie z aplikantem sposobu występowania przed sądami, urzędami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, a w szczególności przygotowanie aplikanta do rozprawy;
 4. umożliwienie aplikantowi uczestnictwa w rozprawach sądowych z udziałem i pod kierunkiem patrona lub innego wskazanego przez patrona radcy prawnego w wymiarze określonym w programie aplikacji;
 5. kształtowanie u aplikanta postawy zgodnej z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego;
 6. sporządzanie opinii o aplikancie według ustalonego wzoru (wzór opinii dostępny poniżej w plikach do pobrania).

Radca prawny może być jednocześnie patronem nie więcej niż 4 aplikantów. Dopuszczalne jest również prowadzenie grup patronackich obejmujących nie więcej niż 10 aplikantów.

Osoby zainteresowane objęciem patronatem aplikantów proszone są o przesyłanie swoich kandydatur na formularzu zgłoszeniowym (formularz dostępny poniżej w plikach do pobrania) na adres: patronat@oirpwarszawa.pl. Pod tym adresem uzyskacie Państwo również szczegółowe informacje w sprawie patronatu.

Udostępnij na: