Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę prawną obejmującą doradztwo w zakresie inicjacji i prowadzenia inwestycji w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY zaprasza do złożenia oferty na obsługę prawną w tym doradztwo w zakresie zainicjowania i realizacji inwestycji budowlanej w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.

W ramach ww. obsługi należy m.in. uwzględnić:

 • Wsparcie przygotowania i organizacji inwestycji, formalnoprawny nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne;
 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia;
 • Sporządzanie i analizę umów o roboty budowlane, prace projektowe, umów podwykonawczych;
 • Reprezentację w negocjacjach oraz reprezentację przed sądami powszechnymi,
 • Wsparcie w negocjowaniu ugód, sporządzanie pism i wezwań, współpraca z rzeczoznawcami i biegłymi, udział w wizjach lokalnych, dochodzenie roszczeń związanych z realizacją inwestycji;
 • Wsparcie inwestorów i wykonawców w zakresie roszczeń z gwarancji lub rękojmi;
 • Doradztwo formalnoprawne w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę, warunków zabudowy i innych zezwoleń w tym analiza planu zagospodarowania przestrzennego;
 • Audyt prawny nieruchomości (due diligence);
 • Doradztwo formalnoprawne przy kupnie, wynajmie i sprzedaży nieruchomości.

Oferta:

 1. ma wskazywać cenę (netto + podatek VAT w PLN), która ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją umowy, którą należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
 2. powinna zawierać:
  • oświadczenie o posiadanych uprawnieniach wraz z kopią dokumentów potwierdzających ich posiadanie;
  • dane dotyczące firmy (nazwa, adres, REGON, NIP, KRS, osoba reprezentująca podmiot);
  • referencje w zakresie inicjacji i prowadzenia inwestycji;
  • informację o wykonywanej obsłudze z zakresu doradztwa w zakresie inicjacji i prowadzenia inwestycji na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych.

Pisemne oferty wykonania ww. prac należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY (02-786 Warszawa, ul. Jastrzębowskiego 22) w Kancelarii (klatka A, I piętro) do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 12:00 (w zamkniętych kopertach). Wszelkie pytania w sprawie prowadzonego zapytania prosimy kierować drogą mailową na adres: zarzad@stoklosy.com.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia zapytania bez podania przyczyn, na każdym etapie zapytania ofertowego.

Udostępnij na: