Zamówienia publiczne – zagadnienia praktyczne – szkolenie 19.05.2015

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu stacjonarnym, które odbędzie się w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, Sala Konferencyjna I piętro 19 maja 2015 r. w godz. 10.00–16.00

Zamówienia publiczne – zagadnienia praktyczne (poziom podstawowy)

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z uczestnictwem w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz zasad stosowania prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji prawa oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych.
Uczestnicy dowiedzą się w jakie przepisy obowiązują w zakresie zamówień publicznych, zapoznają się z podstawowymi definicjami i zasadami udzielania zamówień publicznych, a także z najczęściej popełnianymi błędami.

Robert Siwik – Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS w Warszawie; przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej; członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników; w latach 2010-2013 Sekretarz Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu odpłatnym. Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

Program szkolenia

9.30–10.00 rejestracja uczestników
10.00–11.30 Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasady ubiegania się o zamówienie

• Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu oceny ich spełniania oraz dokumentowania; zakres i forma dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy; praktyczne aspekty wyjaśniania treści SIWZ
• Konsorcjum oraz podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
• Problematyka polegania na zasobach innych podmiotów; udostępnianie referencji podmiotów trzecich; pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów; solidarna odpowiedzialność wykonawcy i udostępniającego zasoby

11.30–11.45 przerwa kawowa
11.45–13.00 Wybór najkorzystniejszej oferty

• Poprawianie omyłek w ofertach, w tym zakres dopuszczalnego porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą
• Przesłanki wykluczenia wykonawcy i odrzucenia jego oferty
• Problematyka rażąco niskiej ceny

13.00–13.30 lunch
13.30-15.00 Umowy o udzielenie zamówienia publicznego

• Specyfika umów w sprawie zamówienia publicznego
• Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne
• Powództwo o stwierdzenie nieważności zmian do umowy

15.00–15.15 przerwa kawowa
15.15–16.00 Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

• Odwołanie do KIO – wymogi formalne, terminy, postępowanie dowodowe, najczęściej popełniane błędy
• Skarga do sądu

Uwaga:
Powyższy program stanowi podstawowy poziom wykładu – uczestnicy nie znają przepisów prawa oraz instytucji prawnych w obszarze objętym szkoleniem. Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych instytucji i podstawowej praktyki.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 19-05-2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP
w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie www.oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: