Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Umowa o pracę na zastępstwo

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum poszukuje osoby do pracy na stanowisku RADCA PRAWNY

 

 

 

Zakres czynności:

 

 

 • sporządzanie lub opiniowanie umów, zarządzeń Dyrektora Zamku, pism procesowych
  w prowadzonych postępowaniach sądowych i administracyjnych, dokumentów wewnętrznych regulujących procesy organizacyjne oraz innych dokumentów prawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji prawnych;
 • sporządzanie lub akceptacja projektów upoważnień i pełnomocnictw;
 • sporządzanie lub akceptacja projektów umów oraz istotnych postanowień umów
  stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowanie i realizacja procedur przetargowych;
 • udział w negocjacjach i spotkaniach ze związkami zawodowymi;
 • udział w negocjacjach i spotkaniach z podmiotami zewnętrznymi, w tym kontrahentami;
 • występowanie w imieniu Zamku w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach sądowych;
 • windykacja należności pieniężnych powstałych z tytułu umów, których stroną jest Zamek;
 • monitorowanie orzecznictwa sądowego oraz zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w kontekście ich wpływu na funkcjonowanie Zamku.

 

 

 

Wymagania:

 

 

 • wykształcenie wyższe – prawo oraz wpis na listę radców prawnych;
 • mile widziane doświadczenie oraz wiedza m.in. z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa autorskiego, prawa branży IT, prawa pracy, prawa o związkach zawodowych, dostępu do informacji publicznej;

 

 

 • mile widziane doświadczenie w sektorze publicznym;

 

 

 • umiejętność sporządzania opinii prawnych, współpracy z zespołem, rozwiązywania problemów, negocjacji, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, analitycznego myślenia, dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu;
 • samodzielność, asertywność, odpowiedzialność;
 • komunikatywność, kultura osobista, opanowanie, pewność siebie i odporność na stres;

 

 

 

Forma zatrudnienia:

 

 

 • umowę o pracę na zastępstwo (pełny etat),
 • miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 14/11/2019r. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „Radca Prawny” lub na adres:

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

 

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Udostępnij na: