Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA zatrudni Radców Prawnych w Wydziale Obsługi Prawnej (2 etaty)

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie z siedzibą w 02-106 Warszawa ul. Pawińskiego 17/21 zatrudni pracowników na stanowisko:

RADCA PRAWNY (2 etaty)

WARUNKI PRACY:

 • praca biurowa,
 • wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 • użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • pole elektromagnetyczne.

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowska 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na siódmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.

ZAKRES ZADAŃ:

 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • prowadzenie zastępstwa procesowego organu emerytalnego oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA,
 • opracowywanie pism procesowych i środków odwoławczych od orzeczeń sądowych oraz organów administracyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze,
 • wpis na listę radców prawnych,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność swobodnego formułowania wypowiedzi na piśmie,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • znajomość przepisów dotyczących zaopatrzenia emerytalnego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • rok doświadczenia w administracji publicznej,
 • rok doświadczenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata,
 • umiejętność obsługi systemu informacji prawnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i stażu pracy.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • dokumenty należy składać do: 31 sierpnia 2021 r
 • decyduje data wpływu oferty do urzędu,
 • miejsce składania dokumentów:

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

Na kopercie proszę zamieścić numer ogłoszenia.

Oferty można również wysłać na adres rekrutacja@zer.mswia.gov.pl (wymagane oświadczenie musi być zeskanowane; w przypadku zakwalifikowania kandydata do rozmów – kandydat jest zobowiązany dostarczyć oryginał tego oświadczenia).

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane Pani/Pana przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.). Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

1. Informacje ogólne o podmiocie przetwarzającym dane osobowe: administratorem, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Dyrektor Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie (02-106) przy ul. Pawińskiego 17/21. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: w razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu wysyłając e-mail na adres: iodo@zer.mswia.gov.pl. 3. Cel przetwarzania danych osobowych: celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa procesu rekrutacji kandydatów do pracy w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: podstawą przetwarzania danych osobowych są 1) obowiązki prawne spoczywające na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikające z: a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, c) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 2) Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie danych kontaktowych niewymienionych w przepisach. 5. Okres przechowywania danych osobowych: okres przechowywania danych osobowych podanych administratorowi w związku z realizacją procesu rekrutacji wynosi maksymalnie 1 rok od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych. 6. Informacje o przysługujących prawach właściciela danych: przysługuje Pani/Panu prawo: 1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii przetwarzanych danych, 2) sprostowania lub usunięcia danych, 3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w ten sposób, aby nie były one wykorzystywane w żadnym celu poza ich przechowywaniem na Pani/Pana użytek, 4) wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie niektórych kategorii danych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 5) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek w sprawie realizacji Pani/Pana praw dotyczących danych osobowych powinien zostać złożony: 1) w formie pisemnej na adres Administratora, 2) za pośrednictwem profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub 3) elektronicznie na adres: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl. 7. Dobrowolność podania danych i skutek ich niepodania Podanie danych osobowych związanych z ubieganiem się o pracę w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dobrowolne, ale w przypadku ich nie podania bądź nie udzielenia zgody na ich przetwarzanie, nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji.

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosi co najmniej 6%.

Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSWiA > Dokumenty do pobrania

Oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie ich na język polski przez tłumacza przysięgłego. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechą chronioną.

Techniki i metody naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • weryfikacja merytoryczna – test wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Więcej informacji: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl

Udostępnij na: