Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA zatrudni Radcę Prawnego w Wydziale Obsługi Prawnej

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie z siedzibą w 02-106 Warszawa ul. Pawińskiego 17/21 zatrudni pracownika na stanowisko:

Radca Prawny w Wydziale Obsługi Prawnej

Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzi zastępstwa procesowe organu emerytalnego oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA;
 • Przygotowywuje opinie prawne na potrzeby Dyrektora Zakładu i jego Zastępców oraz komórek organizacyjnych Zakładu;
 • Przygotowywuje i opiniuje projekty umów i dokumentacji przygotowywanej w ramach procedury zakupowej;
 • Opracowywuje i opiniuje projekty prawne;
 • Zajmuje się obsługą prawną w zakresie orzecznictwa lekarskiego;
 • Opracowywuje i opiniuje projekty aktów wewnętrznego zarządzania przygotowanych przez właściwie merytorycznie komórki organizacyjne;
 • Udziela porad i konsultacji prawnych Dyrektorowi Zakładu i jego Zastępcom;
 • Opracowywuje pisma procesowe i środki odwoławcze od orzeczeń sądowych, organów administarcyjnych i innych organów orzekających.

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w zakresie przygotowywania i opiniowania projektów umów idokumentacji, w tym w obszarze zamówień publicznych udzielonych w trybie ustawy o Prawo Zamówień Publicznych przygotowywanej w ramach procedury zakupowej;
 • Wpis na listę radców prawnych;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • Umiejętność swobodnego formułowania wypowiedzi na piśmie;
 • Umiejętność organizowania pracy własnej;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących zaopatrzenia emerytalnego oraz działalności komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętności analitycznego myślenia;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata oraz w administracji publicznej;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych;
 • Umiejętność obsługi systemu informacji prawnej;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej i ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych;
 • Dobra znajomość przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu karnego; kodeksu pracy; kodeksu postępowaniaadministracyjnego oraz prawa zamówień publicznych.

Co oferujemy:

 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników;
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.

Dostępność:

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy:

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na szóstym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.

 • Praca biurowa;
 • Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
 • Użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Dodatkowe informacje:

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu;
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia;
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert;
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia;
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór dostępny na: na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSWiA > Dokumenty do pobrania http://bip.zer.mswia.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrania/5123,Dokumenty-dla-kandydata-do-pracy.html;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy.

Aplikuj do: 27 sierpnia 2021

Aplikuj mailowo na adres: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 82906 / 14.08.2021 lub w formie papierowej z dopiskiem: \”ogłoszenie nr 82906\” na adres: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA ul. Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa

Zapraszamy również do kontaktu mailowego: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 27.08.2021

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych:

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane Pani/Pana przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).  Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 • Informacje ogólne o podmiocie przetwarzającym dane osobowe: administratorem, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Dyrektor Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie (02-106) przy ul. Pawińskiego 17/21.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: w razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu wysyłając e-mail na adres: iodo@zer.mswia.gov.pl.
 • Cel przetwarzania danych osobowych: celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa procesu rekrutacji kandydatów do pracy w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: podstawą przetwarzania danych osobowych są 1) obowiązki prawne spoczywające na administratorze (art. 6ust. 1 lit. c RODO) wynikające z: a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, c) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, d) ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny; 2) Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie danych kontaktowych niewymienionych w przepisach.
 • Okres przechowywania danych osobowych: okres przechowywania danych osobowych podanych administratorowi w związku z realizacją procesu rekrutacji wynosi maksymalnie 1 rok od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych. 6. Informacje o przysługujących prawach właściciela danych: przysługuje Pani/Panu prawo:1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii przetwarzanych danych, 2) sprostowania lub usunięcia danych, 3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w ten sposób, aby nie były one wykorzystywane w żadnym celu poza ich przechowywaniem na Pani/Pana użytek, 4) wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie niektórych kategorii danych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 5) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek w sprawie realizacji Pani/Pana praw dotyczących danych osobowych powinien zostać złożony: 1) w formie pisemnej na adres Administratora, 2)za pośrednictwem profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub 3) elektronicznie na adres: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl. 7. Dobrowolność podania danych i skutek ich niepodania Podanie danych osobowych związanych z ubieganiem się o pracę w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dobrowolne, ale w przypadku ich nie podania bądź nie udzielenia zgody na ich przetwarzanie, nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji.
Udostępnij na: