Wpis na listę radców prawnych – wymagane dokumenty

Wpis na listę radców prawnych po aplikacji radcowskiej i złożonym egzaminie radcowskim

 1. Wniosek o wpis
 2. 2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło, podpisane imieniem i nazwiskiem)
 3. Karta Ewidencyjna (do pobrania z pliku poniżej)
 4. Dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego
 5. Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
 6. Oświadczenie o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych zakończonych lub będących w toku
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 8. Oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska (do pobrania z pliku poniżej). Należy również okazać dokument potwierdzający zmianę.
 9. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV) z własnoręcznym podpisem.
 10. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 11. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), 1 680,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.).

Wpis na listę radców prawnych po złożonym egzaminie radcowskim w trybie art. 25 ust. 2

 1. wniosek o wpis
 2. kartę ewidencyjną (poniżej pobierz plik)
 3. życiorys (CV) z własnoręcznym podpisem
 4. oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
 5. oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych tj. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4
 6. oryginał lub odpis notarialny zaświadczenia o ukończeniu aplikacji legislacyjnej – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 4a
 7. oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
 8. oryginał lub odpis notarialny dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na stanowisku radcy/starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 6
 9. opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat
 10. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
 11. oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne; o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
 12. oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska (poniżej pobierz plik). Należy również okazać dokument potwierdzający zmianę
 13. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 14. dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), 2 800,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.)

Wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 25 ust. 1

 1. Wniosek o wpis
 2. 2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło, podpisane imieniem i nazwiskiem)
 3. Karta Ewidencyjna (do pobrania z pliku poniżej)
 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 5. Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
 6. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko Wnioskodawcy postępowaniach karnych i dyscyplinarnych
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 8. Oświadczenie, czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się albo stara o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
 9. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.)
 10. Dyplom ukończenia studiów wyższych prawniczych lub jego odpis wydany przez wyższą uczelnię lub uwierzytelniony przez notariusza
 11. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV) z własnoręcznym podpisem
 12. Opinie ze wszystkich miejsc pracy z ostatnich pięciu lat
 13. Oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska (do pobrania z pliku poniżej). Należy również okazać dokument potwierdzający zmianę
 14. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), 2 800,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.).

oraz – w zależności od podstawy wpisu – oryginały lub odpisy notarialne:

16. Dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych lub tytułu naukowego profesora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1
17. Dokument zaświadczający zajmowanie stanowiska radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo wykonywanie zawodu komornika – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2
18. Dokument zaświadczający, że dana osoba zajmowała stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywała zawód adwokata (przez wykonywanie zawodu adwokata rozumie się zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami) albo notariusza (polegające na dokonywaniu czynności notarialnych zgodnie z art. 1  Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie) – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3
19. Zaświadczenie potwierdzające odbycie aplikacji sądowej prokuratorskiej – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 a i art 25 ust. 1 pkt 5 a
20. Zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4
21. Dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5
22. Umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5
23. Zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego będzie wynikać, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b
24. Akt odwołania ze stanowiska – w przypadku byłych sędziów, prokuratorów, notariuszy, komorników oraz asesorów
25. Opinia okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeśli Wnioskodawca jest/był członkiem samorządu adwokackiego/notarialnego lub opinię rady Izby Komorniczej (w przypadku komorników)
26. Zaświadczenie o wykonywaniu zadań odpowiadającym czynnościom asystenta sędziego o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. d

Wpis z przeniesienia

Radcy prawni z innych okręgowych izb radców prawnych wnoszący o przeniesienie wpisu do OIRP w Warszawie składają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis z przeniesienia kierowany do Rady OIRP w Warszawie
 2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 3. 1 zdjęcie formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło, podpisane imieniem i nazwiskiem.

Wpis na listę radców prawnych na podstawie art.22 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej u.s.p.p.z.p.p.w RP)

 1. Wniosek o wpis
 2. Dokument stwierdzający obywatelstwo osoby ubiegającej się o wpis, (lub uwierzytelnioną kopia takiego dokumentu)
 3. Zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, z datą nie wcześniejszą niż 3 m-ce przed złożeniem, stwierdzające, że ubiegający się o wpis ma kwalifikacje zawodowe wymagane w tym państwie do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów, o których mowa w art. 2 pkt 2 u. s. p. pz. p. p. w RP albo stwierdzające, że wnioskodawca jest zarejestrowany w tym państwie jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów określonych art. 2 pkt 2
 4. Zaświadczenie, wystawione przez właściwy organ państwa członkowskiego UE potwierdzające, że przez co najmniej 3 lata wnioskodawca wykonywał w tym państwie zawód przy użyciu jednego z tytułów, o których mowa w art. 2 pkt 2 – w przypadku określonym art. 22 ust 2 u.s.p.pz.p.p.w RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 126, poz.1069 ze zm.)
 5. Zaświadczenie o złożonym teście umiejętności, lub – w przypadku ubiegania się o zwolnienie z testu umiejętności – dokumenty zaświadczające aktywną i nieprzerwaną stałą praktykę Wnioskodawcy określoną art. 31 ust 1 lub art. 32 ust 2. u.s.p.pz.p.p.w RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 126, poz.1069 ze zm.)
 6. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), 2 800,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.).

a także

7. 2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło, podpisane imieniem i nazwiskiem)
8. Karta Ewidencyjna (do pobrania z pliku poniżej)
9.Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego w Polsce oraz z rejestru karnego państwa macierzystego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis (wraz z tłumaczeniem i apostille)
10. Oświadczenie o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych: zakończonych lub będących w toku
11. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Numer rachunku OIRP do wnoszenia opłat za wpis:

Santander Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Nr 31 1910 1048 2788 0250 0267 0006

Udostępnij na: