Wnioski o wpis na listę aplikantów

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich. Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 8 (hol II, parter), w godz. 9.00–11.00 i 16.00–17.00, albo wysłać pocztą na adres: Biuro OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa.

Wniosek należy złożyć w terminie do 16 października 2020 r.

W związku z powtarzającymi się co roku uchybieniami formalnymi we wnioskach o wpis na listę aplikantów radcowskich, zwracamy się z uprzejmą prośbą o upewnienie się, co do poprawności i kompletności wniosku oraz sprawdzenie, czy pod wnioskiem oraz załączonymi do niego oświadczeniami został złożony podpis.

Do wniosku należy dołączyć:

  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych),
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych),
  • oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (podstawa prawna: Uchwała Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich),
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 260,00 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych).

Opłatę wpisową należy wnieść na rachunek bankowy OIRP w Warszawie

nr 31191010482788025002670006

Santander Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

z dopiskiem: „opłata wpisowa” oraz podaniem imienia, nazwiska oraz imienia ojca.

Osoby, które do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację dołączyły zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego albo kserokopię dyplomu, obowiązane są wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów dostarczyć:
1) oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
2) urzędowy odpis tego dyplomu, albo
3) poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.

Udostępnij na: