WARSZTAT – Radca prawny w RODO. RODO w placówkach medycznych – 05.03.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie, który odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 05.03.2019 r. godz. 9.30-16:20.

W ramach warsztatu omówiony zostanie charakter relacji jaka istnieje pomiędzy przepisami określającym zasady ochrony tajemnicy zawodowej radcy prawnego a regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych jak również wybrane wątpliwości związane z zakresem stosowania wymogów RODO, w tym związane ze statusem radcy prawnego  jako strony umowy o świadczenie pomocy prawnej na gruncie przepisów RODO (administrator/podmiot przetwarzający dane osobowe). Druga część warsztatu będzie się koncentrowała wokół praktycznych aspektów przetwarzania danych osobowych w placówkach medycznych. Omówione zostaną kluczowe problemy prawne w zakresie organizacji procesów przetwarzania danych w instytucjach ochrony zdrowia z uwzględnieniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wybranych sektorowych aktów prawnych.

Sebastian Pająk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego,  radca prawny w OIRP w Warszawie. Mecenas Sebastian Pająk od lat związany jest z sektorem bankowym. Przez wiele lat świadczył pomoc prawną na rzecz banków  a także kierował departamentami prawnymi w bankach krajowych i w oddziale instytucji kredytowej z siedzibą w Niemczech.

Monika Wieczorek, radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii prawnej EDGE Wieczorek. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Jest członkiem komisji wyjaśniających w polskich i globalnych organizacjach badających występowanie nieprawidłowości w zakresie prawa pracy. Autorka wielu publikacji, m.in. „Prawo dla startupu” (Helion, 2017) oraz współautorka „Dokumentacja RODO w placówkach medycznych” (C.H. Beck, 2019).

Program warsztatu:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 RODO a tajemnica zawodowa radcy prawnego

Prowadzący: r. pr. Sebastian Pająk

 • Dane osobowe w rozumieniu RODO – pojęcie
 • Tajemnica zawodowa radcy prawnego – pojęcie,
 • Dane osobowe stanowiące tajemnicę zawodową radcy prawnego – pojęcie
 •  Status radcy prawnego na gruncie RODO –  administrator danych osobowych/podmiot przetwarzający dane osobowe
 • Art. 64 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku jako podstawa  dostępu Prezesa UODO do „informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną” a obowiązek  zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego

1100-1110 przerwa kawowa

1110-1240

 • Realizacja obowiązku informacyjnego przez radcę prawnego – zgodnie z RODO
 • Ograniczenia w zakresie stosowania wymogów RODO, w odniesieniu do danych stanowiących tajemnicę zawodową radcy prawnego

1240-1310 lunch

1310-1440  Dane osobowe przetwarzane w placówkach medycznych i zasady ich ochrony

Prowadząca: r. pr. Monika Wieczorek

 • rodzaje i kategorie danych osobowych w placówkach medycznych
 • dane medyczne jako dane osobowe
 • podstawy prawne przetwarzania danych zwykłych i danych o zdrowiu jako szczególnych kategorii danych
 • obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego oraz relacje między nimi
 • dostęp do dokumentacji medycznej i prawa osób, których dane dotyczą

1440-1450 przerwa kawowa

1450-1620  Dokumentacja i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

 • upoważnienie personelu do przetwarzania danych osobowych
 • wewnętrzne procedury ochrony danych osobowych oraz techniczne i organizacyjne środki zabezpieczenia danych
 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych i jego zadania w placówce medycznej
 • umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 16 pkt.
Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
520,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
1040,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
1259,-zł netto* dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program warsztatu.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na warsztat jest ograniczona (40), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 05.03.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w warsztacie jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w warsztacie (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed warsztatem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o warsztacie udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl
Udostępnij na: