WARSZTAT – Przetwarzanie danych osobowych w zatrudnieniu. RODO w administracji – 12.03.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie, który odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 12.03.2019 r. godz. 9.30-16:20.

Celem warsztatu jest omówienie zagadnień na styku prawa pracy i ochrony danych osobowych, w tym różnych praktyk rynkowych. W szczególności warsztat ma dostarczyć praktycznej wiedzy na temat przetwarzania danych osobowych na różnych etapach, począwszy od rekrutacji po ustanie zatrudnienia. W drugiej części warsztatu zostaną przedstawione praktyczne zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych w administracji publicznej. Omówienie sposobów realizacji obowiązków wynikających z RODO i krajowych przepisów w zakresie ochrony danych.

dr Joanna Tomaszewska, radca prawny, partner w kancelarii Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy, specjalizuje się w zagadnieniach ochrony prywatności i danych osobowych, nowych technologii i komunikacji elektronicznej w Polsce, jak i w zakresie doradztwa z zagadnień przetwarzania danych w wymiarze paneuropejskim. Ma praktykę w prowadzeniu szeregu postępowań administracyjnych przed regulatorem oraz w uczestniczeniu w kontrolach regulatora. Ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu kompleksowych programów compliance z zakresu ochrony danych jak i audytów prawnych z ochrony danych osobowych pracowników, klientów, weryfikacji przepływu danych w grupie spółek, jak i wewnętrznych procedur i procesów ochrony danych. Doradza na styku relacji ochrony danych i przepisów szczególnych, jak prawo pracy, prawo konsumenckie, AML, ochrona danych w marketingu. Prowadzi szereg dedykowanych szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu przepisów unijnych ochrony danych osobowych, tj. RODO, w tym w zakresie struktury inspektora ochrony danych.

Hanna Grendel, absolwentka prawa SWPS, słuchaczka studiów podyplomowych Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych – PAN. Specjalistka w zakresie ochrony danych osobowych, wieloletnia DPO/ABI w międzynarodowych podmiotach. Uczestniczyła i wspierała podmioty w czasie prowadzonych kontroli przez GIODO. Od 2009 roku prowadzi firmę konsultingową zajmującą się szkoleniami, audytami zgodności z przepisami o ochronie danych, wdrożeniami, wsparciem dla lokalnych ABI/IOD, pełnieniem funkcji IOD. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie ochrony danych osobowych.

Program warsztatu:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100  Przetwarzanie danych osobowych w zatrudnieniu

Prowadząca: dr Joanna Tomaszewska, radca prawny

Wprowadzenie

 • Identyfikacja etapów przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem
 • Określenie wpływu etapu przetwarzania danych na cel i zakres przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

 • Identyfikacja celu przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym
 • Identyfikacja podstawy prawnej przetwarzania danych w procesie rekrutacyjnym
 • Sposoby pozyskiwania danych dotyczących kandydatów
 • Określenie zakresu danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym, w tym:
  • przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia kandydatów
  • przetwarzanie danych dotyczących karalności kandydatów
  • przetwarzanie wizerunku kandydatów
 • Problem „czarnych list” rekrutacyjnych
 • Problem tzw. rekrutacji ukrytych i rekrutacji „ślepych”
 • Udostępnianie danych kandydatów

Przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesów rekrutacyjnych

 • Określenie sposobów przetwarzania danych osobowych po zakończeniu procesów rekrutacyjnych
 • Określenie okresów retencji danych kandydatów

1100-1110 przerwa kawowa

1110-1240  Przetwarzanie danych osobowych po zawarciu umowy

 • Identyfikacja celów przetwarzania danych osobowych w trakcie stosunku zatrudnienia
 • Identyfikacja podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych
 • Określenie zakresu danych przetwarzanych w trakcie realizacji umowy
 • Monitoring osób zatrudnionych (cele, zakres, ograniczenia, retencja, wdrożenie)
  • monitoring wizyjny
  • monitoring poczty e-mail
  • monitoring flot samochodowych za pomocą GPS
  • inne formy monitoringu
 • Przetwarzanie danych biometrycznych
 • Udostępnianie danych osób zatrudnionych:
  • wewnątrz organizacji
  • na zewnątrz organizacji
  • relacje z dostawcami benefitów pozapłacowych
 • Dokumentacja pracownicza
 • Planowane zmiany przepisów sektorowych prawa pracy w związku z RODO

Przetwarzanie danych po ustaniu zatrudnienia

 • Określenie okresu retencji danych z uwzględnieniem nowelizacji przepisów związanych ze skróceniem przechowywania akt osobowych.

1240-1310 lunch

1310-1440  RODO w administracji

Prowadząca: Hanna Grendel

 • Ochrona danych osobowych, a jawność życia publicznego (RODO, a dostęp do informacji publicznej).
 • Specyfika ochrony danych osobowych w administracji publicznej.
 • Legalne przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem zasad wynikających z RODO w tym
  w szczególności minimalizacji i adekwatności danych.
 • Monitoring – pracowników i interesantów.
 • Podmioty w cyklu przetwarzania danych – administrator, współadministrator, podmiot przetwarzający, podmiot danych.
 • Ustalenie statusu podmiotów
 • Udostępnienie danych
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych
 • Umowy o współadministrowanie
 • Inne instrumenty prawne
 • Zasady udostępniania danych osobowych wewnątrz urzędu oraz przekazywanie danych pomiędzy podmiotami publicznymi (komornicy, policja, banki)

1440-1450 przerwa kawowa

1450-1620   

 • Realizacja obowiązków administratora  – praktyczne wskazówki.
 • Nadzór nad dostawcami
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą, obowiązki informacyjne.
 • Informowanie o naruszeniach.
 • Kontrola
 • Nowe zasady przeprowadzenia kontroli przez organ nadzorczy.
 • Wnioski z pierwszych kontroli w podmiotach publicznych
Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 16
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w warsztacie wynosi:
520,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
1040,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
1259,-zł netto* dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem warsztatu jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem warsztatu jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program warsztatu.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na warsztat jest ograniczona (40), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data warsztatu 12.03.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w warsztacie jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w warsztacie (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed warsztatem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o warsztacie udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl
Udostępnij na: