WARSZTAT – Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych w świetle aktualnych problemów praktycznych – 26.06.2017 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w warsztacie, który odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 26 czerwca 2017 r. w godz. 9.30–15.00

dr Marek Geszprych radca prawny, wieloletni trener szkoleniowy z zakresu problematyki prawa leśnego oraz prawa rolnego; do lutego 2017 r. naczelnik Wydziału Ochrony i Kształtowania Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wcześniej pracownik Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska, wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.

Program szkolenia:

900-930     Rejestracja uczestników

930-1100   Założenia ochrony gruntów leśnych i rolnych w Polsce. Identyfikacja zagrożeń dla  ochrony gruntów leśnych i rolnych

    Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

  • Sposób i tryb przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na inne cele,
  • Analiza sytuacji dotyczących braku konieczności uzyskiwania zgód ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w przypadku zmiany przeznaczenia gruntów,
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • Podziały nieruchomości,
  • Rozwiązywanie problemów praktycznych przy zmianie przeznaczenia gruntów – studium przypadków.

1100-1115   Przerwa kawowa

1115-1300   Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej – etapy i skutki działań

  • Tryb prowadzenia wyłączeń z produkcji gruntów leśnych i rolnych, z podziałem na wyłączenia stałe i okresowe,
  • Działania proceduralne związane z wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej lub leśnej,
  • Rozwiązywanie problemów praktycznych przy wyłączaniu gruntów z produkcji rolnej lub leśnej.

1300-1330  Lunch

1330-1500  Prowadzenie rekultywacji i zagospodarowania gruntów

  • Prawa i obowiązki związane z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów,
  • Rozwiązywanie problemów praktycznych przy prowadzeniu rekultywacji gruntów leśnych lub rolnych – studium przypadków.

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w warsztacie wynosi:

390,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

780,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

999,-zł netto*  dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP-usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/ ”Szkolenia stacjonarne” lub bezpośrednio pod adresem https://szkolenia.oirpwarszawa.pl.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data warsztatu 26.06.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu warsztatu

Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w warsztacie (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje, konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o warsztacie udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl,

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl,

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl.

Udostępnij na: