VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach i Krajowa Rada Radców Prawnych organizują wspólnie w dniach 16–19 kwietnia 2015 r. w Kielcach VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej.

Zawodnicy reprezentujący poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych, jak i osoby im towarzyszące zakwaterowani zostaną w BEST WESTERNGRAND HOTEL w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78.
W dniu 16 kwietnia 2015 roku w BEST WESTERN GRAND HOTEL w Kielcach w trakcie kolacji przeprowadzone zostanie losowanie drużyn do poszczególnych grup (I runda Mistrzostw).
Zawody sportowe zostaną rozegrane w dniach 17-18 kwietnia 2015 roku w hali sportowej w Zagnańsku, ul. Turystyczna 59b.

Wykwaterowanie uczestników Mistrzostw nastąpi w dniu 19 kwietnia 2015 roku do godziny 12.00 (po śniadaniu).

Uczestników VII Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej obowiązują przepisy gry w piłkę nożną (Polski Związek Piłki Nożnej), oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia Regulaminu– (wyciąg z regulaminu VII Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej Kielce 2015)

W rozgrywkach mogą uczestniczyć reprezentacje Izby w składach 5-osobowych. Łącznie drużyna może liczyć od 5 do 11 osób, a jej członkami mogą być wyłącznie radcowie prawni i aplikanci z danej Izby.  Brak dokumentu uprawniającego do udziału w zawodach (legitymacja radcy prawnego, legitymacja aplikanta radcowskiego, zaświadczenie z OIRP o wpisie na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich)  spowoduje niedopuszczenie zawodnika do sportowej rywalizacji.
Drużyny przystępujące do gry zobowiązane są posiadać jednolite stroje (koszulki z numerami, spodenki) oraz obuwie sportowe. Poszczególne Okręgowe Izby zapewniają stroje drużynom je reprezentującym.
Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa w Mistrzostwach jest zgłoszenie drużyny przez właściwą OIRP i równoczesna wpłata zadatku na poczet udziału w Mistrzostwach w kwocie 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych) na konto OIRP w Kielcach nr 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem: „VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2015 r.

Zgłoszenie drużyn reprezentujących poszczególne Izby obejmujące m.in.:
1) listę zawodników,
2) ilość osób towarzyszących,
3) dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z Organizatorami Mistrzostw (imię i nazwisko + adres e-mail + nr telefonu)

prosimy kierować na adres: OIRP w Kielcach ul. Przecznica 6 lok. 4, 25-513 Kielce lub za pośrednictwem Internetu na adres e-mail: oirp_kielce@radca.lex.pl korzystając z formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej).
Całość wpisowego, po uwzględnieniu zadatku, płatna będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2015 r. Brak wpłaty do w/w dnia powoduje nieuwzględnienie drużyny w terminarzu rozgrywek.

Całkowita wysokość wpisowego ustalona została przez Organizatorów Mistrzostw na poziomie równym kwocie 800,00 zł za każdą osobę (zawodnik, osoba towarzysząca) zgłoszoną w formularzu zgłoszeniowym przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych.
Każdy zawodnik przystępujący do Rozgrywek zobowiązany jest przed rozpoczęciem Mistrzostw dostarczyć Organizatorom wypełnione i podpisane „oświadczenie uczestnika zawodów” wg wzoru w załączeniu (do pobrania poniżej).

Szczegółowy Regulamin i porządek rozgrywek zostanie przesłany zainteresowanym Radom Okręgowym, po przyjęciu wszystkich zgłoszeń.

UWAGA!
Mając na względzie ograniczoną liczbę zarezerwowanych miejsc hotelowych o udziale w w/w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania w/w imprezy w przypadku małej ilości drużyn zgłoszonych do uczestnictwa w zawodach

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w tej sportowej przygodzie będącej jednocześnie okazją do szerszej integracji całego środowiska radcowskiego.
Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela Pan Przemysław Kruk – nr tel. 788-932-170, adres e-mail: przemekkruk1@wp.pl

Udostępnij na: