V edycja Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zaprasza na V edycję Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji.

Zapisy już trwają.

Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN z Zakładu Prawa Konkurencji, Zakład Prawa Europejskiego, Zakładu Prawa Administracyjnego, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków: sędziów (Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Apelacyjnego), pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz pracowników kancelarii prawniczych.

Program studiów obejmuje wykłady i warsztaty.

Adresatami studiów podyplomowych są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł magistra, pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie prawa konkurencji niezbędną dla jego stosowania w praktyce, w szczególności:
– radcowie prawni
– adwokaci
– pracownicy kancelarii prawniczych
– sędziowie
– pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów regulacyjnych
– inni pracownicy administracji publicznej (w tym rządowej i samorządowej)
– osoby prowadzące działalność gospodarczą
– osoby zarządzające przedsiębiorstwem, menadżerowie, członkowie rad nadzorczych
– pracownicy samorządu gospodarczego, zawodowego
– osoby zajmujące się naukowo prawem konkurencji
– inne osoby zainteresowane prawem konkurencji

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie prawa konkurencji. Kompleksowy i wszechstronny program zapewnia przygotowanie uczestników studiów do biegłego stosowania tego prawa w praktyce. W programie uwzględniono zarówno problematykę prawną, jak i ekonomiczną.

Przedmiotem zajęć są źródła i zasady obowiązującego prawa oraz krajowe orzecznictwo antymonopolowe: Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo unijne: Komisji, Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu (d. Sądu Pierwszej Instancji).

Będzie mowa m. in. o tym jakie jest znaczenie unijnego prawa konkurencji dla stosowania prawa antymonopolowego przez polski organ antymonopolowy i sądy krajowe. Jakie są rodzaje praktyk ograniczających konkurencję. Jak powstają i funkcjonują kartele. Czy porozumienia wertykalne zasługują na łagodniejsze traktowanie. Kiedy zachodzi nadużycie pozycji dominującej. Kiedy koncentracja może być uznana za zakazaną. Kiedy można zastosować kary pieniężne, a jak się przed nimi uchronić. Jak w praktyce funkcjonuje polityka łagodzenia kar. Jak oddzielić kompetencje Prezesa UOKiK od kompetencji organów regulacyjnych oraz jakie są zasady udzielania pomocy publicznej.

Tematem wykładów będzie również postępowanie antymonopolowe oraz postępowanie sądowe. Według jakich zasad prowadzana jest kontrola u przedsiębiorców. Jakie standardy ochrony praw przedsiębiorców powinny mieć zastosowanie w postępowaniach o praktyki ograniczające konkurencję (kartele, porozumienia wertykalne, nadużycie pozycji dominującej). Czy obowiązuje tutaj zasada ne bis in idem.

Na wykładach będą również omawiane związki prawa antymonopolowego z prawem konsumenckim oraz prawem służącym przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji. Jaka jest relacja między takimi pojęciami jak: praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nieuczciwa konkurencja. Będą również omawiane związki prawa antymonopolowego z innymi dziedzinami prawa, takimi jak prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, prawo administracyjne, prawo gospodarcze, uregulowania sektorowe i prawo karne.

Dopełnieniem wykładów prezentujących prawo konkurencji, będą wykłady poświęcone ekonomicznym przesłankom prawnej ochrony konkurencji oraz ekonomicznym aspektom rywalizacji i kooperacji, znaczeniu jakie ma prawo konkurencji w zarządzaniu firmą oraz podstawowym pojęciom ekonomicznym mającym znaczenie dla stosowania prawa konkurencji, w szczególności takim jak pojęcie konkurencji, rynek właściwy, pozycja dominująca na rynku, kryteria pomiaru udziału w rynku i kryteria oceny pozycji i siły rynkowej przedsiębiorcy, bariery wejścia i wyjścia z rynku właściwego, ekonomiczne aspekty koncentracji (koncentracje przyjazne i wrogie), kryteria oceny wpływu planowanej koncentracji na stan konkurencji.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji.

Udostępnij na: