Uzyskiwanie sprawozdań finansowych spółek [OGŁOSZENIE AKTUALNE]

Zapewniamy uzyskiwanie sprawozdań finansowych spółek oraz innych podmiotów wpisanych do rejestru KRS na terenie całego kraju.

 

Składane co roku przez spółkę sprawozdanie finansowe zawiera m.in.:
– bilans
– rachunek zysków i strat
– zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
– informację dodatkową
– skróconą opinię biegłego rewidenta
– rachunek przepływów pieniężnych

 

Znajomość sprawozdania finansowego umożliwia przeprowadzenie oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego spółki.

 

Sprawozdania finansowe uzyskujemy osobiście w wydziale KRS właściwym dla siedziby spółki poprzez sfotografowanie udostępnionych nam akt.
Zdjęcia przekazujemy w formie elektronicznej – wysyłka poprzez email, na płycie CD/DVD lub poprzez „chmurę” (Dropbox, One Drive, Dysk Google).

 

Dodatkowo zapewniamy uzyskanie sądowo poświadczonych odpisów sprawozdań finansowych.

 

Kontakt:
email: biuro@prawopopolsku.pl
tel. 608882171

 

Udostępnij na: