Uzupełniający nabór radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Płocku

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). W wykonaniu przepisów tej ustawy oraz uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uprzejmie informuje, że radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, powinni złożyć deklarację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej według wzoru stanowiącego załącznik do ww. uchwały: pobierz.

Deklaracje należy składać w terminie do 15 stycznia 2016 r.:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres palica.i@oirpwarszawa.pl albo
  • pisemnie na adres: OIRP w Warszawie ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, albo
  • osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, w dni robocze w godz. 9.00–17.00.

Nabór uzupełniający dotyczy wyznaczonego głównego radcy prawnego w następującym punkcie:

Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała

Punkt funkcjonuje we środę w godzinach 8.00–12.00

Dodatkowo, nabór uzupełniający dotyczy zastępców wyznaczonego radcy prawnego w następujących punktach:

1. Gmina Bulkowo
Szkoła Podstawowa we Włókach
Włóki 16
09-474 Bulkowo

Punkt funkcjonuje w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 9.00–13.00

2. Gmina Mała Wieś, GOPS w Małej Wsi

Punkt funkcjonuje we wtorki i czwartki w godzinach 9.00–13.00

3. Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała

Punkt funkcjonuje w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 8.00–12.00

4. Urząd Gminy w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1
09-505 Nowy Duninów

Punkt funkcjonuje we wtorki i czwartki w godzinach 8.00–12.00

Nieodpłatnej pomocy prawnej nie mogą udzielać radcowie:

  1. karani dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. z którymi umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ww. ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
  3. którzy nie dopełnili obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  4. którzy zalegają z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania.
Z radcami prawnymi wyznaczonymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej powiaty powinny zawrzeć stosowne umowy.

Udostępnij na: