Uzupełniający nabór radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w powiecie sierpeckim

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). W wykonaniu przepisów tej ustawy oraz uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uprzejmie informuje, że radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, powinni złożyć deklarację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej według wzoru stanowiącego załącznik do ww. uchwały: pobierz.

Deklaracje należy składać w terminie do 3 lutego 2016 r.:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres palica.i@oirpwarszawa.pl albo
  • pisemnie na adres: OIRP w Warszawie ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, albo
  • osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, w dni robocze w godz. 9.00–17.00.

Nabór uzupełniający dotyczy punktu zlokalizowanego w powiecie sierpeckim, zlokalizowanym w następujących miejscach:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidzu
ul. Mazowiecka 29
09-226 Zawidz
Punkt funkcjonuje w poniedziałki w godzinach 10.00–14.00

2. Urząd Miejski w Gozdowie
ul. K. Gozdawy 19
09-213 Gozdowo
Punkt funkcjonuje we wtorki w godzinach 10.00–14.00

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie
ul. Armii Krajowej 13
09-204 Rościszewo
Punkt funkcjonuje we środy w godzinach 10.00–14.00

4. Urząd Gminy w Mochowie
Mochowo 20
09-214 Mochowo
Punkt funkcjonuje we czwartki w godzinach 10.00–14.00

5. Urząd Gminy w Szczutowie
ul. Lipowa 5a
09-227 Szczutowo
Punkt funkcjonuje w piątki w godzinach 10.00–14.00

Jednocześnie informujemy, że powiat dopuszcza możliwość zmiany godzin działania punktów w ramach godzin pracy urzędów, tj. od 8.00–16.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej nie mogą udzielać radcowie:

  1. karani dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. z którymi umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ww. ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
  3. którzy nie dopełnili obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  4. którzy zalegają z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania.
Z radcami prawnymi wyznaczonymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej powiaty powinny zawrzeć stosowne umowy.

Udostępnij na: