Uzupełniający nabór radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej do punktu w Garwolinie

W dniu 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). W wykonaniu przepisów tej ustawy oraz uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uprzejmie informuję, że radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, powinni złożyć deklarację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej według wzoru stanowiącego załącznik do ww. uchwały: pobierz.

Deklaracje należy składać w terminie do 2 grudnia 2015 r.:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dublanska.a@oirpwarszawa.pl, albo
2) pisemnie na adres: OIRP w Warszawie ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, albo
3) osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, w dni robocze w godz. 9.00-17.00.

Nabór uzupełniający dotyczy punktu w Garwolinie:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Staszica 15
08-400 Garwolin

Punkt funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:
b) wtorek od 8.00 – 12.00
c) środa od 10.00 – 14.00
d) czwartek od 12.00 – 16.00

Nieodpłatnej pomocy prawnej nie mogą udzielać radcowie:
1. karani dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
2. z którymi umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ww. ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
3. którzy nie dopełnili obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
4. którzy zalegają z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.
W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania.
Z radcami prawnymi wyznaczonymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej powiaty powinny zawrzeć stosowne umowy – w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

Udostępnij na: