Uzupełniający nabór radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). W wykonaniu przepisów tej ustawy oraz uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uprzejmie informuje, że radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, powinni złożyć deklarację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej według wzoru stanowiącego załącznik do ww. uchwały: pobierz.

Deklaracje należy składać w terminie do 6 stycznia 2016 r.:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres palica.i@oirpwarszawa.pl albo
 • pisemnie na adres: OIRP w Warszawie ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, albo
 • osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, w dni robocze w godz. 9.00–17.00.

Nabór uzupełniający następujących punktów:

 1. Urząd Gminy Leoncin
  ul. Partyzantów 3
  05-155 Leoncin

Punkt funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek–piątek 9.00–13.00

 1. Starostwo Powiatowe w Sierpcu
  ul. Kopernika 9
  09-200 Sierpc

Punkt funkcjonuje w poniedziałek i wtorek w godzinach 10.00–14.00

Nieodpłatnej pomocy prawnej nie mogą udzielać radcowie:

 1. karani dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
 2. z którymi umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ww. ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
 3. którzy nie dopełnili obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
 4. którzy zalegają z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania.
Z radcami prawnymi wyznaczonymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej powiaty powinny zawrzeć stosowne umowy.

Udostępnij na: