Urząd Transportu Kolejowego zatrudni aplikanta radcowskiego do Zespołu Rzecznika Praw Pasażera Kolei

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

 

Ogłoszenie o naborze nr 37041 z dnia 31 października 2018 r.

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wieloosobowym Stanowisku – Zespole Rzecznika Praw Pasażera Kolei

 

OFERTY DO:

 

13 listopada 2018 r.

 

WYMIAR ETATU: 1

 

STANOWISKA: 1

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

 

Warszawa

 

ADRES URZĘDU:

 

Urząd Transportu Kolejowego

 

Al. Jerozolimskie 134

 

02-305 Warszawa

 

WARUNKI PRACY

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 

– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u elastycznego pracodawcy,

 

– przyjazne i otwarte na pracowników z niepełnosprawnościami środowisko pracy,

 

– pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,

 

– dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

 

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,

 

– w uzasadnionych przypadkach możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

 

– możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń zewnętrznych i w ramach rozbudowanego systemu szkoleń wewnętrznych, możliwość częściowej refundacji kosztów dokształcania,

 

– możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką,

 

– możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i programu sportoworekreacyjnego (Multisport),

 

– możliwość korzystania z pakietu socjalnego (dofinansowanie wypoczynku, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe oraz świadczenia okolicznościowe, np.: imprezy mikołajkowe, „becikowe”, bilety do kina, bony na zakupy).

 

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.

 

Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.

 

Zagrożenie korupcją.

 

Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 

ZAKRES ZADAŃ

 

– Prowadzenie postępowań w celu pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich, o których mowa w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz ustawie o transporcie kolejowym;

 

– Dokonywanie oceny formalnoprawnej wpływających wniosków w celu weryfikacji zasadności ich wniesienia i dalszego procedowania;

 

– Analizowanie zebranego materiału dowodowego w celu przygotowania propozycji rozstrzygnięcia sporu pasażerskiego;

 

– Przygotowywanie propozycji wystąpień Rzecznika Praw Pasażera Kolei;

 

– Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Transportu Kolejowego w celu opiniowania projektów aktów prawnych;

 

– Współpraca z innymi podmiotami ADR, organami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej w celu zwiększenia ochrony praw konsumentów;

 

– Udział w działaniach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych w celu propagowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich oraz praw pasażerów.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

– Wykształcenie: wyższe

 

– Doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia związanego z ochroną praw pasażera lub konsumenta

 

– Znajomość ustawy o transporcie kolejowym i aktów wykonawczych do tej ustawy (w zakresie działalności Rzecznika Praw Pasażera Kolei i praw pasażerów)

 

– Znajomość ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich

 

– Znajomość rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

 

– Znajomość ustawy Prawo przewozowe i aktów wykonawczych do tej ustawy (w zakresie przewozu osób)

 

– Znajomość ustawy Kodeks cywilny (w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej)

 

– Znajomość ustawy o służbie cywilnej

 

– Znajomość języka angielskiego (poziom B1)

 

– Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)

 

– Umiejętność redagowania pism

 

– Umiejętność stosowania przekonującej argumentacji i uzasadniania stanowiska

 

– Komunikatywność

 

– Posiadanie obywatelstwa polskiego

 

– Korzystanie z pełni praw publicznych

 

– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 WYMAGANIA DODATKOWE

 

– Wykształcenie: wyższe prawnicze

 

– Doświadczenie zawodowe: 1 rok w transporcie kolejowym lub w prowadzeniu mediacji lub negocjacji

 

– Znajomość języka angielskiego (poziom B2)

 

– Znajomość innego języka urzędowego Państwa Członkowskiego UE (poziom B1)

 

– Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania transportu kolejowego

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

– Życiorys/CV i list motywacyjny

 

– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 

– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 

– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 

– Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

– Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość innego języka urzędowego Państwa Członkowskiego UE na poziomie B1

 

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

– Dokumenty należy złożyć do: 13 listopada 2018 r.

 

– Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

– Miejsce składania dokumentów:

 

Urząd Transportu Kolejowego

 

Al. Jerozolimskie 134

 

02-305 Warszawa z podaniem numeru ogłoszenia 37041.

 

 

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

– Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

 

– Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

 

– Informacje o odbiorcach danych: Wydział Zasobów Ludzkich Urzędu Transportu Kolejowego oraz Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko

 

– Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

 

Uprawnienia:

 

– prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

 

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

– Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

– Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

Urząd Transportu Kolejowego jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

W roku 2018 Urząd Transportu Kolejowego po raz czwarty otrzymał wyróżnienie „Przyjazny Urząd”, tym samym otrzymując Srebrny Laur Konkursu „Przyjazny Urząd”, zdobył również wyróżnienie specjalne „Wawrzyn Jakości”.

 

W roku 2017 Urząd Transportu Kolejowego zdobył wyróżnienie nadzwyczajne „Innowacyjny Urząd”.

 

W roku 2016 Urząd Transportu Kolejowego zajął I Miejsce w Kategorii „Instytucja” przyznane przez Kapitułę Konkursu Regionu Mazowieckiego LODOŁAMACZE.

 

W roku 2016 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał Medal Przyjaciel Integracji przyznany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundację Integracja.

 

W roku 2015 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał certyfikat VI edycji konkursu „Strona Internetowa Bez Barier” za stronę internetową dedykowaną pasażerom najlepiej dostosowaną do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych, narażonych na wykluczenie cyfrowe.

 

Siedziba UTK przeszła pozytywnie audyt Fundacji Integracja, co zostało potwierdzone certyfikatem „Obiekt bez barier”.

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

 

List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

 

Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu o wykonywaniu prac zleconych/o odbywaniu staży/praktyk/wolontariatu, itp.).

 

W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Planowane techniki i metody naboru:

 

– weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

 

– test wiedzy,

 

– rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera oraz znajomości języka angielskiego.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

 

Wyżej wymienieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru.

 

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata.

 

Udostępnij na: