Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie poszukuje specjalisty do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów w Wydziale Finansowym II, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Ogłoszenie nr 77751 / 05.05.2021 Dołącz do nas jako: Specjalista Do spraw: publicznoprawnej ochrony konsumentów w Wydziale Finansowym II, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie wstępnego ustalenia czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przygotowuje projekty wystąpień do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony interesów konsumentów.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umów za niedozwolone, m.in. przygotowuje projekty decyzji.
 • Przygotowuje projekty pism procesowych, w tym środków zaskarżania, w ramach sądowego postepowania odwoławczego.
 • Analizuje wzorce umowne stosowane przez przedsiębiorców pod kątem stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – przygotowuje w oparciu o przeprowadzone analizy projekty wystąpień do przedsiębiorców.
 • Przygotowuje projekty pism i wystąpień do instytucji, organów administracji, organizacji i przedsiębiorców w zakresie właściwości departamentu.
 • Współpracuje z organami konsumenckimi, organizacjami przedsiębiorców, organami administracji oraz innymi podmiotami w inicjatywach pozalegislacyjnych w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień umownych.
 • Współpracuje z krajowymi organami ochrony konsumentów państw członkowskich UE (m.in. w ramach procedur określonych rozporządzeniem w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów) w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK.

Kogo poszukujemy

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy w obszarze stosowania prawa
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości prawa konsumenckiego i umiejętność stosowania go w praktyce.
 • Język angielski na poziomie B2.
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

zapraszamy na naszą stronę (zakładka kariera) po szczegóły oferty

Udostępnij na: