Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zatrudni radcę prawnego w Departamencie Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

poszukuje kandydatów na stanowisko radcy prawnego Zespole Radców Prawnych

 

w Departamencie Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych

 

(Warszawa/pełny etat)

 

 

 

Główne obowiązki:

 

 

 • reprezentowanie Komisji, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i organami ścigania;
 • wydawanie opinii prawnych w zakresie związanym z zadaniami Departamentu Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych;
 • przygotowywanie zażaleń na orzeczenia organów ścigania, a także innych pism i wniosków dotyczących postępowań prowadzonych przez organy ścigania;
 • sporządzanie zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 • przygotowywanie pism i wniosków dotyczących postępowań prowadzonych przez sąd w sprawach karnych.

 

 

 

Wymagania konieczne:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • wpis na listę radców prawnych;
 • znajomość regulacji prawnych rynku finansowego, w szczególności w zakresie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym;
 • znajomość struktury rynku finansowego i rozumienie zasad działania tego rynku;
 • umiejętność wyrażania myśli w mowie i piśmie;
 • zdolność analizy i syntezy informacji;
 • umiejętność samodzielnego i sprawnego organizowania czasu pracy, wyznaczania celów i terminowej realizacji prowadzonych spraw;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • znajomość języka angielskiego.

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

 

 

 

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych.

 

 

 

Aplikacje zawierające cv i list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila ##DPS/07/2019##

 

 

 

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF – link:

 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Klauzula_informacyjna_dla_kandydatw_UKNF_61992.pdf

 

Udostępnij na: