Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta/specjalisty w Wydziale Nadzoru Zgodności z Prawem

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta/specjalisty Wydziale Nadzoru Zgodności z Prawem Departamentu Firm Inwestycyjnych

 

(Warszawa/pełny etat)

 

Główne obowiązki:

 

 

 • sprawowanie nadzoru bieżącego w zakresie zgodności z prawem działalności prowadzonej przez domy maklerskie, towarowe domy maklerskie oraz podmioty zagraniczne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • sprawowanie nadzoru bieżącego nad prowadzeniem przez banki działalności maklerskiej oraz działalności powierniczej,
 • analiza sprawozdań i raportów przesyłanych przez podmioty wymienione powyżej, z wyłączeniem raportów dotyczących sytuacji finansowej,
 • wykonywanie czynności związanych z zakończeniem prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne, banki powiernicze i towarowe domy maklerskie,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach, o których mowa w art. 89 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach sprzeciwów, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub ograniczenia zakresu wykonywanej działalności maklerskiej,
 • monitorowanie stosowania przez domy maklerskie oraz banki prowadzące działalność maklerską Wytycznych ESMA, Regulacyjnych Standardów Technicznych oraz Wykonawczych Standardów Technicznych wydanych przez ESMA i zatwierdzonych przez Komisję Europejską,
 • współpraca z zagranicznymi organami nadzoru w zakresie działalności prowadzonej przez krajowe domy maklerskie na terytorium innych państw, w tym przekazywanie zagranicznym organom nadzoru zmian w notyfikacjach o prowadzeniu działalności maklerskiej przez krajowe domy maklerskie na terytorium innych państw.

 

 

 

Wymagania konieczne:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów prawa z zakresu rynku kapitałowego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu spółek handlowych,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie B2,
 • umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa,
 • łatwość w formułowaniu stanowisk na piśmie,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole i skutecznej komunikacji.

 

 

 

Wymagania pożądane:

 

 

 • doświadczenie zawodowe nabyte w instytucji rynku finansowego,
 • wykształcenie uzupełniające na kierunku związanym z rynkiem finansowym,
 • udokumentowane zainteresowanie rynkiem kapitałowym.

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

 

 

 

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

 

Aplikacje zawierające cv oraz list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DIF/06/2018##

 

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

 

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF – link:

 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Klauzula_informacyjna_dla_kandydatw_UKNF_61992.pdf

 

 

 

Udostępnij na: