Uniwersytet Warszawski zatrudni w Biurze Prawnym radcę prawnego

Uniwersytet Warszawski zatrudni w Biurze Prawnym radcę prawnego na cały etat w oparciu o umowę o pracę na czas określony jednego roku.

 

Zakres obowiązków:

 

– sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad, związanych z działalnością statutową Uniwersytetu Warszawskiego,

 

– opiniowanie i sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych,

 

– opracowywanie projektów aktów prawnych,

 

– występowanie przed sądami i organami administracji.

 

 

 

Wymagania:

 

– uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego od co najmniej 3 lat,

 

– bardzo dobra, praktyczna znajomość prawa cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, prawa pracy, prawa finansów publicznych, przepisów o dostępie do informacji publicznej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych,

 

– doświadczenie w występowaniu przed sądami i organami administracji,

 

– doświadczenie w windykacji należności,

 

– znajomość języka angielskiego,

 

– dokładność i skrupulatność,

 

– umiejętność pracy w zespole,

 

– samodzielność, odpowiedzialność, inicjatywa w działaniu.

 

 

 

Oferujemy:

 

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 

– możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego,

 

– możliwość podnoszenia kwalifikacji przez udział w szkoleniach.

 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przysyłanie do dnia 10 listopada 2019 r.:

 

– CV wraz z listem motywacyjnym,

 

– podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załączoną do niniejszego ogłoszenia)

 

na adres e-mail: biuroprawne@adm.uw.edu.pl

 

W temacie e-maila prosimy wpisać: radca prawny w Biurze Prawnym 

 

Uprzejmie informujemy, że będziemy odpowiadać tylko na wybrane oferty.

 

 

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

 

Z administratorem można kontaktować się:

 

 

  • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
  • telefonicznie: 22 55 20 000

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania

 

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane[3] na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[4], która może przyjąć poniższe brzmienie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

 

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5], która może przyjąć poniższe brzmienie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.

 

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres e-mail: biuroprawne@adm.uw.edu.pl.

 

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[6]

 

Okres przechowywania danych

 

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

 

Odbiorcy danych

 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

 

 

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Informacja o wymogu podania danych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

 

 

data i podpis

 

 

 

[1] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);

 

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO);

 

[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 

[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

[5] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 

[6] Art. 7 ust. 3 RODO;

 

Udostępnij na: