Uniwersytet Warszawski – Biuro Prawne

Uniwersytet Warszawski zatrudni w Biurze Prawnym radcę prawnego na cały etat w oparciu o umowę o pracę na czas określony jednego roku.

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad, związanych z działalnością statutową Uniwersytetu Warszawskiego oraz inwestycjami budowlanymi prowadzonymi przez Uczelnię,
 • opiniowanie i sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych, w tym o zamówienia publiczne,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych,
 • występowanie przed sądami i organami

Wymagania:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego od co najmniej 3 lat,
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość prawa cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, prawa pracy, prawa finansów publicznych, przepisów o dostępie do informacji publicznej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych,
 • doświadczenie w występowaniu przed sądami i organami administracji,
 • znajomość języka angielskiego,
 • dokładność i skrupulatność,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność, inicjatywa w działaniu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji przez udział w szkoleniach

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie do dnia 16 lipca 2021 r.:

 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załączoną do niniejszego ogłoszenia)

na adres e-mail: biuroprawne@adm.uw.edu.pl

W temacie e-maila prosimy wpisać: radca prawny w Biurze Prawnym.

Uprzejmie informujemy, że będziemy odpowiadać tylko na wybrane oferty.

Dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 000

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane3 na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie4, która może przyjąć poniższe brzmienie:

1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);
2  Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO);
3  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4  Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę5, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres e-mail: biuroprawne@adm.uw.edu.pl.

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.6

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

5 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

6 Art. 7 ust. 3 RODO;

Udostępnij na: