SZKOLENIE – Umowa licencyjna o korzystanie z praw własności intelektualnej w praktyce. Utwory, znaki towarowe, bazy danych – 23.02.2016 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w odpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 23 lutego 2016 r. w godz. 10.00–16.00

Tematyka szkolenia koncentrować się będzie na praktycznych aspektach umów dotyczących korzystania z przedmiotów praw wyłącznych: praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz tzw. praw sui generis producentów baz danych. Szczególny charakter przedmiotu takich kontraktów oraz występujące w tych przypadkach ograniczenia swobody umów powodują potrzebę zwrócenia uwagi na specyficzne ryzyka i problemy związane z ich kształtowaniem i wykonywaniem.

Michał Barta – radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii

Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

PROGRAM SZKOLENIA:

930-1000       – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1000-1130      Licencja prawnoautorska – cz. I

 • Przedmiot i charakter prawny prawnoautorskiej umowy licencyjnej
 • Strony prawnoautorskiej umowy licencyjnej
 • Rodzaje licencji oraz inne umowy dotyczące korzystania z utworów (przegląd praktyki kontraktowej)

1130-1145      – przerwa kawowa

1145-1300      Licencja prawnoautorska – cz. II

 • Ograniczenia swobody kształtowania licencji prawnoautorskich
 • Licencje typu open sourceopen content
 • Specyfika licencji międzynarodowych

1300-1330      – LUNCH

1330-1500     Licencja na używanie znaku towarowego

 • Przedmiot, strony i charakter licencji na znak towarowy
 • Regulacja ustawowa oraz praktyka kształtowania licencji na korzystanie ze znaków towarowych
 • Licencja na znak towarowy jako element umowy franchisingowej

1500-1515      – przerwa kawowa

1515-1600     Licencje na korzystanie z chronionych baz danych

 • Charakterystyka i treść praw sui generis producenta baz danych
 • Zakres i formy rozporządzania prawami sui generis przez ich dysponenta

UWAGA:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 
Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 23-02-2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: