Ubezpieczenie Inspektora Ochrony Danych – oferta specjalna dla radców prawnych Izby warszawskiej

Nowe regulacje dotyczące RODO nakładają wiele restrykcyjnych obowiązków na podmioty będące Administratorami Danych Osobowych oraz osoby pełniące funkcję Inspektorów Ochrony Danych. Szkody powstałe z tytułu niewłaściwego przetwarzania danych osobowych oraz kary, jakie w tym zakresie może nakładać organ nadzoru, mogą być dotkliwe finansowo zarówno dla dużych, jak i mniejszych przedsiębiorców. Warto zatem przyjrzeć się możliwości ubezpieczenia czynności Inspektora Ochrony Danych.

Grupa ANG przygotowała wyjątkową ofertę dla radców prawnych Izby warszawskiej. Dzięki stałej współpracy z OIRP w Warszawie, nasi radcy mają gwarancję najniższych cen i bogatych pakietów ubezpieczeniowych.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Ubezpieczenie czynności Inspektora Ochrony Danych może zostać wykupione zarówno przez pracodawcę, jak też osobą pełniącą funkcję IOD, niezależnie od tego, czy została zatrudniona na umowę o pracę, czy wykonuje ww. funkcję na podstawie innej umowy, np. umowy cywilnoprawnej.

Ochrona ubezpieczenia działa w trakcie zwartej umowy ubezpieczenia – ochroną ubezpieczeniową objęte są roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia, o ile wynikają z uchybień popełnionych w okresie ubezpieczenia.

Dodatkowo, za dodatkową składką, ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o roszczenia wynikłe z uchybień popełnionych w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających okres ubezpieczenia. W razie zakończenia wykonywania funkcji IOD lub decyzji o nieprzedłużaniu ubezpieczenia, za dodatkową składką, okres zgłaszania roszczeń do polisy można wydłużyć  do 36 miesięcy od zakończenia umowy ubezpieczenia.

Dlaczego warto zawrzeć umowę ubezpieczenia w tym zakresie? 

Wobec  IOD mogą być kierowane roszczenia administratora, w razie szkody powstałej po stronie administratora, w przypadku uchybień IOD w zakresie:

  • niepoinformowania lub wprowadzenia w błąd administratora danych, podmiotu przetwarzającego lub pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO,
  • braku lub niewłaściwego wykonywania funkcji monitorowania zgodności przepisów przy przetwarzaniu danych,
  • udzielania błędnych zaleceń dotyczących skutków działań dla ochrony danych,
  • braku współpracy lub niewłaściwego wykonywania funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego,
  • nienależytego wypełniania zadań uwzględniających ryzyko związane z operacjami przetwarzania;
  • błędnego doradzania administratorowi danych,
  • niezachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań zgodnie z obowiązującym prawem.

Aby skorzystać z ubezpieczenia, należy wypełnić formularz kontaktowy umieszczony na dedykowanej stronie: https://oirpubezpieczenia.pl/oirp/cooperation.

ANG Spółdzielnia Pośredników Ubezpieczeniowych to jedyna w Polsce, działająca w formie spółdzielni, multiagencja ubezpieczeniowa. ANG posiada oferty ponad 30 Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Udostępnij na: