Telewizja Polska S.A. zatrudni Radcę Prawnego

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatek i kandydatów zainteresowanych dołączeniem do zespołu Biura Prawnego jako

 

Radca Prawny

 

Na osobę, której poszukujemy do naszego zespołu, czekają wyzwania związane z wewnętrzną obsługą prawną jednej z najbardziej rozpoznawalnych firm medialnych w Polsce. Oferujemy interesującą pracę, wynagrodzenie adekwatne do faktycznie posiadanego doświadczenia, wiedzy i motywacji, uzależnione od zaangażowania w powierzone obowiązki.

 

 

 

Zadania:

 

 

 • wsparcie prawne Spółki w bieżącej działalności, oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów,
 • sporządzanie wewnętrznych analiz i opinii prawnych,
 • przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów,
 • reprezentowanie Spółki przed Sądami i organami administracyjnymi,
 • wewnętrzna legislacja – sporządzanie projektów i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, procedur itp.).

 

 

 

Poszukujemy Radców Prawnych:

 

 

 • komunikatywnych i umiejących pracować w zespole,
 • z umiejętnością bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz samodzielnością w podejmowaniu decyzji,

 

Mile widziane będzie doświadczenie w zakresie prawa spółek, prawa reklamy i prawa autorskiego, a także bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

 

 

Oczekujemy również:

 

 

 • wysokich standardów pracy,
 • zaangażowania w wykonywanie obowiązków.

 

 

 

Oferujemy możliwość:

 

 

 • pracy wśród specjalistów w przyjaznej atmosferze i w zgranym zespole,
 • korzystania z kart sportowych i programu opieki medycznej,
 • śledzenia z bliska interesujących wydarzeń jakie współtworzy nasza firma.

 

 

 

Forma współpracy: umowa o pracę.

 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłanie swojego CV,
oraz listu motywacyjnego do 10 stycznia 2020 r, na adres email rekrutacja@tvp.pl, W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji: „RPT”.

 

 

 

W CV lub treści maila prosimy umieści poniższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Informujemy, że zgłoszenia nie zawierające poniższej zgody zostaną usunięte i nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Oświadczenie zgody:

 

 

 

„Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe udostępnione w treści dokumentów aplikacyjnych, w zakresie wskazanym w treści art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast odnośnie moich danych osobowych udostępnionych w zakresie szerszym, niż wynika to z treści art. 221 § 1 Kodeksu pracy niniejszym wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Telewizję Polską S.A. do celów procesu rekrutacji na stanowisko Radca Prawny. Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez przesłanie listu na adres Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”, bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres rodo@tvp.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.”.

 

.

 

 

 

Klauzula informacyjna:

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych jest Telewizja Polska S.A. (dalej TVP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.

 

 

 

Z Administratorem danych można się skontaktować:

 

 

 • listownie na adres: ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa,
 • przez e-mail: rodo@tvp.pl.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

 

 

 • listownie na adres: Telewizja Polska S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa,
 • przez e-mail: rodo@tvp.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanym w TVP S.A. procesie rekrutacyjnym (umowa o pracę) na stanowisko Radca Prawny oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

 

 

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 

 

 • przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych konieczne jest do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym przesłanych przez Panią/Pana do TVP S.A. jeżeli przekazuje Pani/Pan dane inne niż zakres danych wskazany powyżej,
 • przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – uzasadniony interes TVP S.A. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. TVP S.A. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 9 miesięcy od daty przesłania aplikacji do TVP S.A., a po tym okresie archiwizowane na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów, łącznie okres ten nie przekracza 3 lat.

 

 

 

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo sprostowania i usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od TVP S.A. danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby TVP S.A. przesłało dane do innego administratora. Jednakże TVP S.A. dokona realizacji tego typu żądania, jeśli takie przesłanie danych jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody,
 • prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy TVP S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.

 

Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest poprzez kontakt listowny na adres: Telewizja Polska S.A., ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@tvp.pl, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych/rekrutacja”.

 

 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

 

 

 

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, określonym w art.  221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie danych osobowych wynikających z treści tego przepisu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne i nie ma wpływu na uczestnictwo procesie rekrutacyjnym.

 

 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być poddane profilowaniu, ale nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 

Udostępnij na: