SZKOLENIE – Znowelizowane postępowanie grupowe. Nowe otwarcie w praktyce – 28.12.2017

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 28 grudnia 2017 r. w godz. 9.30–15.00.

Tematyka szkolenia koncentrować się będzie na praktycznych aspektach funkcjonowania postępowania grupowego w postępowaniu cywilnym oraz skutków nowelizacji tego postępowania z 2017 r., która ma na celu zwiększenie zakresu zastosowania, usprawnienia przebiegu postępowania oraz uczynienia go bardziej atrakcyjnym zarówno dla stron, jak i dla sądów. Szkolenie ma na celu skonfrontowanie dotychczasowych doświadczeń praktyki z nowymi wprowadzanymi rozwiązaniami z perspektywy zawodowego pełnomocnika.

r. pr. Anna Cudna-Wagner, (partner w CMS Cameron Mc Kenna).

r. pr., dr Tadeusz Zembrzuski, radca prawny, dr (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego).

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100 SESJA I

 1. Postępowanie grupowe w praktyce a potrzeba zmian prawnych
 • model postępowania grupowego a efektywność ochrony prawnej w praktyce
 • praktyczne przyczyny niepowodzenia postępowania grupowego
 • idea przyspieszenia i ułatwienia dostępu do postępowania w tzw. pakiecie wierzycielskim
 1. Zmiana zakresu podmiotowego
 • ochrona konsumenta a ochrona przedsiębiorcy
 • mechanizm ujednolicenia roszczeń w podgrupach
 1. Zmiana zakresu przedmiotowego
 • modyfikacja tzw. sektorowego zakresu zastosowania ustawy
 • niewykonanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązań
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • ochrona dóbr osobistych
 • ocena dobra osobistego jako „źródła roszczenia”

1100-1115 Przerwa kawowa

1115-1245  SESJA II

 1. Powództwo o ustalenie a powództwo o zasądzenie
 • niefunkcjonowanie postępowania o zasądzenie kwoty pieniężnej
 • modyfikowany mechanizm ujednolicenia roszczenia
 • zidentyfikowanie i wskazanie roszczenia pieniężnego w sprawie o ustalenie
 • problem tzw. architekta w postępowaniu grupowym z art. 2 ust. 3, czyli ustalanie okoliczności indywidualnych i wspólnych członkom grupy
 • wskazywanie roszczeń pieniężnych, których dochodzeniu ma służyć ustalenie odpowiedzialności
 1. Usprawnienie przebiegu faz postępowania grupowego
 • zaniechanie przez sądy odmiennej kwalifikacji spraw grupowych przed sądami jako wielokrotności spraw indywidualnych a wpływ na praktykę
 • obligatoryjny charakter odpowiedzi na pozew
 • orzekanie o dopuszczalności postępowania grupowego na posiedzeniu niejawnym
 • reformatoryjny charakter kontroli sądu o dopuszczalności postępowania grupowego
 • niemożność następczej oceny dopuszczalności postępowania
 • ograniczenie czasowe dopuszczalności wystąpienia z grupy
 • wydłużony termin do wytoczenia powództwa indywidualnego w następstwie odrzucenia pozwu zbiorowego
 • kwestionowanie składu grupy a bieg postępowania
 • „dublowanie” akt sprawy (tzw. akta pomocnicze) w razie zaskarżenia składu grupy
 • wyłączenie mechanizmów koncentracji materiału procesowego
 • możliwość stosowania art. 322 k.p.c.

1245-1330 Lunch

1330-1500 SESJA III

 1. Kaucja na zabezpieczenie kosztów procesu
 • uprawdopodobnienie bezzasadności powództwa oraz uniemożliwienia lub utrudnienia wykonania orzeczenia w przedmiocie kosztów
 • skutki nieuiszczenia kaucji w terminie – zawieszenie postępowania przed odrzuceniem pozwu
 • uiszczenie kaucji po ukształtowaniu grupy
 1. Dostęp do informacji o postępowaniu grupowym
 • prasa a Internet
 • wykaz postępowań grupowych – BIP MS
 1. Korygowanie dotychczasowych uchybień konstrukcyjnych ustawy
 2. Wnioski i dyskusja

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Uwaga:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*   dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 28.12.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: