SZKOLENIE – Zmiany w ustawie o związkach zawodowych – 15.01.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 15.01.2019 r. godz. 9.3015:00.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z nowelizacją ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, jaka wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Nowelizacja zmienia zasady współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, a także rozszerza uprawnienia związkowe, jak np. szczególną ochronę stosunku prawnego oraz uprawnienia związane z równym traktowaniem na inne, niż pracownicy, grupy zatrudnionych (zleceniobiorcy, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze)

Izabela Zawacka  radca prawny. Specjalizuje się w pomocy pracodawcom w codziennych relacjach z pracownikami i ich przedstawicielstwami, takimi jak związki zawodowe i rady pracowników. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w obszarach dotyczących m.in. zwolnień grupowych, indywidualnych stosunków pracy, a także negocjowania wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100 SESJA I

 • Rozszerzenie prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych na osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę  (np. zleceniobiorcy, samozatrudnieni, dziełobiorcy, wolontariusze)
 • Uprawnienia ochronne dla członków związku zawodowego nie będących pracownikami:
 • zakaz dyskryminacji,
 • ochrona przed rozwiązaniem umowy,
 • odszkodowanie za naruszenie ochrony przed zwolnieniem
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na czas kadencji w zarządzie związku zawodowego
 • zwolnienie z pracy na tzw. czynności doraźne
 • Nowe terminy dla związków zawodowych na udzielnie zgody lub odmowę udzielenia zgody na działania kadrowe pracodawcy wobec chronionych działaczy związkowych

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 SESJA II

 • Nowe zasady ustalania reprezentatywności związków zawodowych oraz ustalania stanu liczebnego związków
 • Prawo do rokowań zbiorowych dla nie – pracowników (np. zawieranie porozumień zbiorowych, układów zbiorowych pracy)
 • Prawo do prowadzenie sporów zbiorowych przez/dla nie – pracowników

1300-1330 lunch

1330-1500 SESJA III

 • Nowy zasady wystawiania przez związki zawodowe tzw. informacji kwartalnej (informacji o stanie liczebności związku zawodowego na potrzeby korzystania z uprawnień związkowych)
 • Nowe prawo pracodawcy do sądowej weryfikacji liczby członków związku zawodowego wskazanych przez dany związek zawodowy
Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 15.01.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl
Udostępnij na: