SZKOLENIE – Zmiany w postępowaniu cywilnym dokonane ustawą z 4 lipca 2019 r. – zagadnienia wybrane –16.12.2019 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 16.12.2019 r. godz. 9.30-15:00.

W styczniu 2019 r. do Sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr druku 3137). Projekt ten zakłada największą od kilkunastu lat zmianę w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Obejmuje m.in. regulacje dotyczące sposobu koncentracji materiału procesowego, wprowadzenie mechanizmu przeciwdziałania nadużyciu uprawnień procesowych przez strony, a także zmiany w postępowaniu dowodowym i odwoławczym. Przewidziano w nim także przywrócenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Biorąc pod uwagę stosunkowo krótkie planowane vacatio legis ustawy celem szkolenia jest przybliżenie planowanych zmian z punktu widzenia potrzeby pełnomocnika procesowego.

dr hab. Piotr Rylski – radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW, sekretarz redakcji kwartalnika „Polski Proces Cywilny”; autor kilku monografii i ponad 100 opracowań z dziedziny postępowania cywilnego; wieloletni wykładowca z zakresu postępowania cywilnego w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 Wprowadzenie do reformy k.p.c. i zmiany o charakterze ogólnym

 • Ogólne założenia nowelizacji k.p.c.
 • Cele nowelizacji, język projektu, uzasadnienie zmian
 • Zagadnienia intertemporalne
 • Regulacje ogólne – rejestrowanie posiedzeń, zastrzeżenia do protokołu, braki formalne i fiskalne, opłaty sądowe
 • Zmiany w postępowaniu dowodowym

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 Postępowanie przygotowawcze i gromadzenie materiału procesowego

 • Przygotowanie rozprawy
 • Pisma przygotowawcze, czynności sądu i stron
 • Posiedzenie przygotowawcze
 • Plan rozprawy
 • Model skupienia materiału procesowego (pomijanie spóźnionego materiału)
 • Wyrokowanie zaoczne

1300-1330 lunch

1330-1500 Nadużycie uprawnień procesowych i postępowanie gospodarcze

 • Klauzula nadużycia uprawnień procesowych
 • Przejawy nadużyć i ich sankcjonowanie
 • Pismo niebędące pozwem, nadużycie zażalenia
 • Oczywista bezzasadność powództwa
 • Zakres postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych
 • Odrębności postępowania gospodarczego
 • Postępowanie dowodowe w sprawach gospodarczych

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom zaawansowany uczestnicy znają przepisy prawa oraz instytucje prawne, potrafią je interpretować i stosować. Mogą znać część orzecznictwa sądowego i podstawową/ średniozaawansowaną praktykę w dziedzinie szkolenia.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (180), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 16.12.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: