SZKOLENIE – Zmiany w k.p.a. oraz w ppsa w świetle ustawy nowelizującej z 7 kwietnia 2017 r. – 10.07.2017 roku

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 10 lipca 2017 r. w godz. 10.00–16:00.

Dnia 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ogromna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz towarzyszące jej zmiany w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i innych ustawach.Zmiany te mają na celu uproszczenie i przyspieszenie postępowania oraz promowanie polubownego załatwiania spraw administracyjnych. Zmiany obejmują między innymi włączenie do k. p. a.  instytucji mediacji, nowej formy załatwienia sprawy w postaci milczącego załatwienia sprawy, postępowania uproszczonego oraz kompleksowej regulacji poświęconej karom administracyjnym. Zasadniczej modyfikacji poddano również zasady postępowania postępowanie odwoławcze oraz środki zwalczania bezczynności
i przewlekłego prowadzenia postępowania, a także wiele innych instytucji procesowych.

prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak

Przewodniczący Zespołu do spraw reformy postępowania administracyjnego przy Prezesie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Porównawczego Uniwersytetu Łódzkiego.

dr Joanna Wegner-Kowalska

Ekspert sejmowej Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zmian w Kodyfikacjach podczas prac nad reformą postępowania administracyjnego, druk sejmowy 1183, członek Zespołu do spraw reformy postępowania administracyjnego przy Prezesie Naczelnego Sądu Administracyjnego, radca prawny, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego, Zakład Postępowania Administracyjnego Porównawczego Uniwersytetu Łódzkiego.

PROGRAM SZKOLENIA:

930-1000   Rejestracja uczestników

1000-1045 Reforma postępowania administracyjnego – uwagi ogólne – najistotniejsze punkty z perspektywy pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak

 • Założenia nowelizacji i podstawowe zmiany w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – część I

1045-1100  Przerwa kawowa

1100-1145

 • Założenia nowelizacji i podstawowe zmiany w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – część II

1145-1200   Przerwa kawowa

1200-1330  Zmiany w poszczególnych konstrukcjach procesowych – najistotniejsze punkty z perspektywy  pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym. Prowadzący: dr Joanna Wegner-Kowalska

 • Zakres stosowania Kodeksu po nowelizacji (art. 1 k. p. a.), nowa kategoria zarzutów kasacyjnych;
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego:
 • Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony: treść zasady i zakres jej zastosowania (art. 7a k. p. a.);
 • Zasada współdziałania organów administracji: treść zasady i zakres jej zastosowania (art. 7b k. p. a.);
 • Zasada proporcjonalności: źródła i treść (art. 8 1 k. p. a.);
 • Zasada bezstronności: źródła i treść (art. 8 1 k. p. a.);
 • Zasada równego traktowania: źródła i treść (art. 8 1 k. p. a.);
 • Zasada ugodowego załatwiania spraw po nowelizacji: źródła i treść; (art. 13 1 k. p. a.);
 • Zasada dwuinstancyjności po nowelizacji: źródła i treść (art. 15 k. p. a.);
 • Pojęcie prawomocności decyzji (art. 16 3 k. p. a.);
 • Terminy załatwiania spraw (35 k. p. a.);
 • Środki zwalczania bezczynności i przewlekłości postępowania i procedura po wniesieniu ponaglenia (art. 36 i 37 k. p. a., art. 106 6 k. p. a.);
 • Zawiadamianie stron przez obwieszczenie na podstawie art. 49 k. p. a. po nowelizacji;
 • Terminy w postępowaniu administracyjnym (art. 57 k. p. a.) po nowelizacji
 • Braki podania (art. 64 2 k. p. a.) po nowelizacji;
 • Poświadczanie dokumentów (art. 76a k. p. a.) po nowelizacji;

1330-1430  Lunch

1430-1600 Zmiany w poszczególnych konstrukcjach procesowych – najistotniejsze punkty z perspektywy pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjny. Prowadzący: dr Joanna Wegner-Kowalska

 • Postępowanie dowodowe (art. 79a i art. 81 k. p. a.) po nowelizacji;
 • Mediacja (Rozdział 5a k. p. a.);
 • Posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106a k. p. a.);
 • Elementy decyzji administracyjnej (art. 107 1 k. p. a.);
 • Ugoda po nowelizacji (art. 114 – 121a k. p. a.);
 • Milczące załatwienie sprawy (Rozdział 8a k. p. a.): przesłanki, termin załatwienia sprawy, pojęcie sprzeciwu, udział strony w postępowaniu, adnotacja o załatwieniu sprawy, zaświadczenie o załatwieniu sprawy;
 • Postępowanie odwoławcze po nowelizacji: zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania (art. 127a k. p. a.), wykonalność decyzji (art. 130 4 k. p. a.), zakres postępowania wyjaśniającego (art. 136 § 2 – 4 k. p. a.), wytyczne organu odwoławczego co do wykładni przepisów prawa (art. 138 § 2a i 2b), nowe zarzuty odwołania i skargi;
 • Postępowanie uproszczone (Rozdział 14 k. p. a.): przesłanki, zasady wnoszenia podania, zakres żądania, zakres postępowania dowodowego, uzasadnienie decyzji, zaskarżalność postanowień;
 • Administracyjne kary pieniężne (Dział IVa k. p. a.): pojęcie administracyjnej kary pieniężnej, zasady wymiaru kary, odstąpienie od wymierzenia kary, przedawnienie, ulgi w wykonaniu kary – podstawy kwestionowania kar nakładanych przez organy po nowelizacji;
 • Europejska współpraca administracyjna (Dział VIIIa k. p. a.): przesłanki, procedura, obowiązki organów;
 • Nowe zasady wnoszenia skargi do sądu administracyjnego (52 – 54a p. p. s. a.);
 • Konstrukcja sprzeciwu od decyzji jako nowego środka od decyzji administracyjnej kasacyjnej i postępowanie sądowoadministracyjne prowadzone na skutek sprzeciwu (Rozdział 3a p. p. s. a.): przesłanki, warunki formalne, termin wniesienia, autokontrola, przesłanki uwzględnienia sprzeciwu, rozstrzygnięcie sądu administracyjnego i jego zaskarżalność, problem wiążącego charakteru wyroku WSA rozpoznającego sprzeciw;
 • Mediacja w p. p. s. a. po nowelizacji (art. 116c – 116e p. p. s. a.), osoba mediatora, prawa i obowiązki mediatora, wynagrodzenie mediatora, wynik mediacji;
 • Konstrukcja umowy administracyjnej – pojęcie i perspektywy uregulowania w k. p. a.;
 • Zmiany w przepisach szczególnych;
 • Przepisy intertemporalne
Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie,
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie,
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników.*  –  jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/ „Szkolenia jednodniowe” lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”,
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty,
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 10.07.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje, konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: