SZKOLENIE – Zamówienia publiczne – kwestionowane działań zamawiającego – informowanie o nieprawidłowościach, odwołanie do KIO, skarga od orzeczeń KIO, zawiadomienia do Prezesa UZP – 12.06.2018 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 12.06.2018 r. w godz. 9.30–15.00.

Rafał Jędrzejewski, radca prawny, specjalista w zakresie zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas prawie 11 lat pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych, gdzie piastował funkcje naczelnika Wydziału Opinii, Orzecznictwa i Spraw Sądowych oraz dyrektora Departamentu Prawnego. Odpowiedzialny m.in. za przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zamówień publicznych, analizę orzecznictwa KIO, wnoszenie skarg do Sądów Okręgowych, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach kar pieniężnych, przygotowywanie pozwów i zastępstwo procesowe Prezesa UZP.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

Jak spełnić przesłanki skutecznego wniesienia odwołania do KIO:

 • zakres podmiotowy potencjalnych Odwołujących,
 • interes w uzyskaniu danego zamówienia,
 • szkoda,
 • naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
 • czynności, będące przedmiotem odwołania w postępowaniach krajowych.

Jak prawidłowo ustalić termin wniesienia odwołania do KIO.
Jak spełnić wymogi formalne dotyczące odwołania:

 • wskazanie kwestionowanej czynności lub zaniechania,
 • przedstawienie zarzutów,
 • określenie żądania, co do rozstrzygnięcia odwołania,
 • wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych, uzasadniających wniesienie odwołania,
 • wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • wpis od odwołania do KIO.

Omówienie przykładowego wzoru odwołania do KIO.
Czynności  Zamawiającego i Wykonawców po wpłynięciu odwołania:

 • przesłanie kopii odwołania,
 • przystąpienie do postępowania odwoławczego,
 • opozycja,
 • odpowiedź na odwołanie.

1100-1115  Przerwa kawowa

1115-1300

Usuwanie braków formalnych odwołania.
Rozpoznanie odwołania przez KIO:

 • przesłanki odrzucenia odwołania,
 • posiedzenie,
 • rozprawa,
 • postępowanie dowodowe.

Rozstrzygnięcie odwołania

 • wyrok lub postanowienie,
 • unieważnienie umowy,
 • kara finansowa,
 • skrócenie okresu obowiązywania umowy,
 • stwierdzenie naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania.

1300-1330 Lunch

1330-1500  Skarga do sądu okręgowego na wyrok KIO:

 • wymogi formalne skargi,
 • odrzucenie skargi,
 • rozpoznanie skargi,
 • rozstrzygnięcie skargi przez sąd okręgowy.

Poinformowanie Zamawiającego o czynności niezgodnej z przepisami ustawy Pzp.

Wniosek do Prezesa UZP o kontrolę postępowania:

 • postępowanie sprawdzające,
 • kontrola doraźna.

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Uwaga!

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 12.06.2018 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.
Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: