Szkolenie z zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu

Zgodnie z Uchwałą nr 5 podjętą 10 listopada 2007 r. przez VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych dotyczącą zasad etyki radcy prawnego oraz na mocy uchwały nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych oraz w celu wykonania art. 23 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, zgodnie z § 4 ust. 1 i ust. 2, każdy radca prawny obowiązany jest uczestniczyć w szkoleniu z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego, w wymiarze co najmniej 5 godzin szkoleniowych w ciągu pierwszych dwóch lat po wpisaniu go na listę radców prawnych.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w nieodpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15, I piętro 14 kwietnia 2015 r. w godz. 10.00 – 14.15.

PROGRAM SZKOLENIA:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Otwarcie konferencji – Włodzimierz Chróścik, Dziekan Rady OIRP w Warszawie

Zawód radcy prawnego dziś i w przyszłości – tożsamość zawodu i aktualna sytuacja

10.15-11.00 Historia zawodu radcy prawnego – Ewa Lange – radca prawny, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie

 1. Rys historyczny świadczenia pomocy prawnej;
 2. Obsługa prawna na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 533 z 13.12.1961 r. w sprawie obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń, banków;
 3. Kalendarium samorządu radców prawnych;
 4. Uchwała Nr 400 Rady Ministrów z 10 grudnia 1963 r. w sprawie zasad wynagradzania radców prawnych i referentów prawnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych, zjednoczeniach oraz w bankach państwowych.
 5. Pozycja radcy prawnego na podstawie ustawy o radcach prawnych ( Dz. U. z 1982. Nr 19, poz. 145);
 6. Omówienie rozporządzenia RM z dnia 19 września 1983 r. w sprawie aplikacji radcowskiej;
 7. Pomoc prawna dla podmiotów gospodarczych w kontekście ustawy o działalności gospodarczej z 23 grudnia 1988 r.
 8. Pozycja ustrojowa samorządu radców prawnych w świetle ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych;
 9. Formy wykonywania zawodu na podstawie tzw. wielkiej nowelizacji ustawy o radcach prawnych 15 września 1997 r.
 10. Obowiązkowe ubezpieczenie radców prawnych – Zmiana ustawy z 2000 r.
 11. Formy wykonywania zawodu w oparciu o zmiany ustawy z 2010 r.
 12. Ustawa deregulacyjna czerwiec 2013 r.
 13. Nabycie uprawnień przez radców prawnych do obrony w sprawach karnych

11.00-11.45 Wykonywanie zawodu radcy prawnego – Ustawa o radcach prawnych i zasady etyki radcy prawnego

Igor Bąkowski – radca prawny, sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie

Weronika Spandowska – radca prawny, mediator, arbiter Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie

 1. Ustawa o radcach prawnych a zasady etyki radcy prawnego
 2. Rola samorządu w nadzorze nad należytym wykonywaniem zawodu
 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna
 4. Istota zawodu radcy prawnego
 5. Podstawowe zasady wykonywania zawodu oraz wartości i obowiązki etyczne radcy prawnego
 6. Wykonywanie zawodu radcy prawnego a wpis na listę adwokatów
 7. Ochrona prawna przy wykonywaniu czynności przez radcę prawnego
 8. Wolność słowa i pisma

11.45-12.00 Przerwa 

12.00-12.45 Wykonywanie zawodu radcy prawnego – Ustawa o radcach prawnych i zasady etyki radcy prawnego – cd.

Sławomir W. Ciupa – radca prawny, wspólnik kancelarii radców prawnych, ekspert Ośrodka Badań, Studiów i   Legislacji KRRP, zajmuje się m.in. zagadnieniami zasad wykonywania zawodu i etyki radcy prawnego

 1. Tajemnica zawodowa (przepisy URPR, KERP a przepisy KC, KPK)
 2. Zajęcia niedopuszczalne / konflikt interesów
 3. Informacja o wykonywaniu zawodu i pozyskiwanie klientów
 4. Wykonywanie zawodu (wspólne, w jednostce organizacyjnej, drogą elektroniczną)
 5. Stosunki z klientami, wynagrodzenie i środki klienta
 6. Stosunki z sądami i urzędami, kolegami i samorządem radcowskim

12.45-14.15 Procedura dyscyplinarna i kwestie praktyczne

Igor Bąkowski – radca prawny, sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie

Weronika Spandowska – radca prawny, mediator, arbiter Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie

A. Procedura dyscyplinarna:

 1. Organy dyscyplinarne – Rzecznik Dyscyplinarny i Sąd Dyscyplinarny
 2. Kary dyscyplinarne
 3. Ostrzeżenie dziekańskie
 4. Postępowanie dyscyplinarne a postępowanie cywilne / karne
 5. Przebieg postępowania dyscyplinarnego
 6. Strony postępowania dyscyplinarnego
 7. Prawa i obowiązki radcy prawnego w postępowaniu dyscyplinarnym
 8. Odpowiedzialność za brak współpracy z samorządem
 9. Przedawnienie ścigania
 10. Przedawnienie karalności
 11. Postępowanie przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym, rozstrzygnięcia
 12. Postępowanie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym, rozstrzygnięcia
 13. Tryb odwoławczy (odmowa wszczęcia, umorzenie, orzeczenie wymierzające karę)
 14. Koszty postępowania
 15. Usunięcie wzmianki o ukaraniu
 16. Przepisy proceduralne
 17. Fałszywe oskarżenie dyscyplinarne

 B. Kwestie praktyczne:

 1. Kazusy z praktyki
 2. Statystyki
 3. Przegląd orzecznictwa
 4. Obowiązek doskonalenia zawodowego

Wszystkie osoby, na których nie ciąży obowiązek odbycia szkolenia z zakresu etyki zawodu radcy prawnego, za udział w szkoleniu otrzymują 10 pkt.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: http://szkolenia.oirp.waw.pl/

W związku z nieodpłatnym charakterem szkolenia uczestnicy będą mogli nabyć napoje oraz posiłki we własnym zakresie w kafeterii Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego OIRP.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Krystyna Ostrowska, tel. (022) 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Marta Dywicka, tel. (022) 862 41 69 wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl

Szkolenie jest nieodpłatne. Ilość miejsc ograniczona!

Udostępnij na: