SZKOLENIE – Transakcje akwizycji przedsiębiorstw (M&A) w systemie prawa polskiego – 06.11.2017

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 6 listopada 2017 r. w godz. 9.30–15.15.

Tematyka szkolenia koncentrować się będzie na praktycznych aspektach związanych z przebiegiem transakcji fuzji i przejęć, wliczając takie zagadnienia jak: granica swobody umów przedmiotowych transakcji, prawne DD, oświadczenia i zapewnienia oraz sposoby finansowania transakcji M&A

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, r.pr., – specjalizuje się w arbitrażu, transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/venture capital, Założycielka i Senior partner kancelarii prawnej GESSEL.Członkini Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC. Od 2011 do 2017 roku pełniła funkcję Prezesa, w 2017 roku została Honorowym Prezesem Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku 2009. Autorka i redaktorka licznych publikacji w zakresie fuzji i przejęć oraz arbitrażu gospodarczego. Adiunkt WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady z zakresu fuzji i przejęć oraz arbitrażu międzynarodowego.

Aldona Pietrzak – Wspólnik, radca prawny, w Kancelarii GESSEL kieruje działem korporacyjnej i bieżącej obsługi prawnej spółek oraz odpowiada za prace zespołu audytowego przygotowującego analizy prawne przedsiębiorstw na potrzeby transakcji kapitałowych. Specjalizuje się w prawie spółek oraz w prawie papierów wartościowych w tym w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Bartłomiej Woźniak – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013) oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość. Ukończył także z trzecim wynikiem Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzonego we współpracy z Uniwersytetem Floryda. W trakcie studiów uczestniczył w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Klinice Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obecnie doktorant w Zakładzie Europejskiej Tradycji Prawnej Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii Dentons oraz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Z kancelarią GESSEL związany od 2014 roku. Autor publikacji oraz prelegent na konferencjach poświęconych m.in. zagadnieniom harmonizacji prawa prywatnego.

Małgorzata Badowska – Wspólnik Kancelarii GESSEL, radca prawny. Specjalizuje się w transakcjach dotyczących pozyskania finansowania oraz bieżącą obsługą przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawnych aspektów finansowania przedsiębiorców, w tym zawierania umów kredytowych i warunków emisji obligacji w ramach ofert prywatnych.

Program szkolenia:

900-930    Rejestracja uczestników

930-1015 Zasada swobody umów w kontekście umów M&A. Dynamika transakcji M&A, wprowadzenie podstawowych pojęć.

1015-1030  przerwa kawowa

1030-1200  Due Diligence prawne – opis procesu

1200-1230 Lunch

1230-1430  Share deal a asset deal – kwestie cywilnoprawne I konstrukcyjne; Opcej put/call, tag along, drag along, prawo pierwszeństwa, prawo pierwokupu – różnice praktyczne zastosowania; Oświadczenia i zapewnienia: cel składania, treść
i miejsce w polskim systemie prawa

1430- 1515   Sposoby finansowania transakcji M&A.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Uwaga:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*   dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 6.11.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: