SZKOLENIE – Stosowanie Karty Praw Podstawowych w prawie UE – 09.10.2018 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 09.10.2018 r. godz. 9.30-15:00

dr Anna Pudło – radca prawny

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 Ochrona praw podstawowych w prawie UE (zasady ogólne prawa UE)

 • Wprowadzenie dot. multicentryczności ochrony praw podstawowych w prawie UE (art. 6 TUE)
 • Standard ONZ
 • Standard EKPCz
 • Standard – tradycje konstytucyjne państw członkowski

1100-1115 Przerwa kawowa

1115-1300  Karta Praw Podstawowych (Karta PP)

 • Charakter Karty PP
 • Zakres Karty Praw Podstawowych
 • Struktura Karty Praw Podstawowych (omówienie na podstawie zakazu dyskryminacji w prawie UE)
 • Zasady w Karcie PP (wyrok w sprawie Dominguez z dnia 24 stycznia 2012 r., C- 282/10, wyrok w sprawie AMS z dnia 15 stycznia 2014 r., C-176/12).
 • Prawa w Karcie PP
 • Stosowanie Karty PP
 • Stosowanie Karty PP w ujęciu wertykalnym
 • Stosowanie Karty PP w ujęciu horyzontalnym (m.in. wyrok TSUE Egenberger z dnia 17 kwietnia 2018 r., C-414/16; wyrok TSUE w sprawie Coman z 5 czerwca 2018 r., C – 673/16)
 • Karta PP a swobody rynku wewnętrznego UE
 • Zakres Karty w odniesieniu do swobód rynku wewnętrznego
 • Karta a realizacja swobody do przemieszczania się (m.in. analiza wyroku TSUE w sprawie Coman z 5 czerwca 2018 r., C-673/16)

1300-1330 Lunch

1330-1500 Skuteczność unijnej ochrony praw podstawowych

 • Relacje między Kartą PP, Konwencją o ochronie praw człowieka a Konstytucją RP – analiza skuteczności mechanizmów prawnych.
 • Skuteczność ochrony praw podstawowych przewidzianej w Karcie PP (analiza skutecznej ochrony sądowe)

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Uwaga:
Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Uwaga!

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 09.10.2018 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.
Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: