SZKOLENIE – Relacje konsument – przedsiębiorca w świetle ostatnich zmian prawnych – 2.10.2017

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 2 października 2017 r. w godz. 9.30–16.00.

dr Iwona Gębusia – radca prawny. Dr Iwona Gębusia posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A, finansowaniu oraz świadczyła doradztwo w zakresie problematyki regulacyjnej. Praktykowała w wiodących kancelariach polskich oraz zagranicznych. Jest autorką pionierskiej monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz autorką i współautorką ponad dwudziestu publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 15 pkt.

Program szkolenia:

900-930   Rejestracja uczestników

930-1100 Wybrane regulacje ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

 • Umowy tradycyjne (inne niż zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość) – obowiązki informacyjne, zawarcie i wykonanie umowy
 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży
 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Umowy zawierane na odległość

1100-1115  Przerwa kawowa

1115-1300 Zmiany na rynku kredytów hipotecznych i kredytów konsumenckich – nowa ustawa z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami:

 • Procedura zawarcia umowy o kredyt hipoteczny
 • Treść i forma reklam kredytu hipotecznego
 • Badanie zdolności kredytowej i decyzja kredytowa
 • Obowiązki informacyjne (formularz informacyjny – ESIS)
 • Sprzedaż wiązana i łączona
 • Koszty kredytu hipotecznego
 • Świadczenie usług doradczych
 • Odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny
 • Uprawnienie do przedterminowej spłaty i prowizja
 • Restrukturyzacja i zaspokojenie kredytodawcy z nieruchomości
 • Wymagania wobec pośredników kredytu hipotecznego i agentów

1300-1330  Lunch

1330-1600 Klauzule abuzywne

Wzorce umów a ochrona konsumenta

Modele kontroli wzorców umownych

Specyfika modelu ochrony interesów konsumentów przy zawieraniu umów o usług finansowe (wzmianka)

Zakaz naruszania zbiorowych interesów konsumentów:

 • Naruszenie dobrych obyczajów a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów
 • Misselling – nowa praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów
 • Nowe kompetencje Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – instytucja tajemniczego klienta (ang. mystery shopper)
 • Istotny pogląd w sprawie przedstawiony przez Prezesa UOKiK
 • Prejudycjalny charakter decyzji Prezesa UOKiK w indywidualnym sporze konsumenta z przedsiębiorcą

Uprawnienia konsumentów i Rzecznika Finansowego wynikające z ustawy z 5 sierpnia 2015 r.
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
:

 • Postępowanie reklamacyjne
 • Istotny pogląd w sprawie przedstawiony przez Rzecznika Finansowego.

Najważniejsze zmiany w systemie pozasądowego rozwiązywania sporów wynikające z ustawy
z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Uwaga:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*   dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 02.10.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: