SZKOLENIE – Regulacje KSH i ustaw okołokodeksowych – ostatnie zmiany, aktualne problemy praktyki i najnowsze orzecznictwo – 25.09.2018 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, I piętro, w dniu 25.09.2018 r. w godz. 9.30–15.00.

dr Iwona Gębusia – radca prawny. Dr Iwona Gębusia posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla instytucji finansowych oraz spółek handlowych, w tym spółek publicznych. Brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A, finansowaniu oraz świadczyła doradztwo w zakresie problematyki regulacyjnej. Jest autorką m.in. dwóch monografii: „Warranty subskrypcyjne” oraz „Interes spółki w prawie polskim i europejskim”. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 Ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw

1100-1115  Przerwa kawowa

1115-1300 Aktualne problemy praktyki stosowania regulacji prawa spółek

 • Wady oświadczeń woli w prawie spółek
 • Umowy opcyjne w prawie spółek
 • Umowy wspólników (akcjonariuszy) – ich zawarcie i egzekucja
 • Instrumenty zapewniające kontrolę wspólnikowi (akcjonariuszowi) nad spółką – wybrane aspekty
 • Zobowiązania zaciągnięte przez zarząd w sprawach zastrzeżonych do kompetencji wspólników (walnego zgromadzenia)
 • Udzielenie finansowania w ramach grupy kapitałowej
 • Oświadczenia i zapewnienia składane w umowach sprzedaży udziałów (akcji)
 • Wydawanie wiążących poleceń członkom zarządu spółek kapitałowych
 • Wybrane problemy stosowania unormowań dotyczących spółek osobowych

1300-1330 Lunch

1330-1500  KSH i ustawy okołokodeksowe w najnowszym orzecznictwie

 • Postępowanie o wykreślenie wpisu niedopuszczalnego ze względu na obowiązujące przepisy prawa
 • Brak wypłaty dywidendy jako podstawa uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej
 • Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej po zawarciu układu
 • Rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Zakończenie działalności spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji – następstwo prawne
 • Warunki odpowiedzialności członka zarządu za szkodę wyrządzoną spółce
 • Przerwa w obradach zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Stwierdzenie przez sąd rejestrowy niezgodności z przepisami prawa treści statutu a wszczęcie postępowania przymuszającego
 • Skutki prawne złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa zarządu w trakcie biegu terminu do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Uwaga:
Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Uwaga!

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 25.09.2018 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.
Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: