SZKOLENIE – Regulacje KSH – analiza najnowszych zmian prawnych i najnowszego orzecznictwa – 4.12.2017 – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 4 grudnia 2017 r. w godz. 9.30–16.00.

dr Iwona Gębusia – radca prawny. Dr Iwona Gębusia posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A, finansowaniu oraz świadczyła doradztwo w zakresie problematyki regulacyjnej. Praktykowała w wiodących kancelariach polskich oraz zagranicznych. Jest autorką pionierskiej monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz autorką i współautorką ponad dwudziestu publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 16 pkt.

Program szkolenia:

900-930   Rejestracja uczestników

930-1100 SESJA I

Analiza najnowszych zmian prawnych odnoszących się do prawa spółek:

 • Zmiany w KSH dotyczące formy składania oświadczeń woli w prawie spółek zgodnie z ustawą z 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • Zmiany w KSH i KC wynikające z ustawy z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
 • Unormowania dotyczące prokury
 • Problematyka konfliktu interesów po stronie członków zarządu
 • Uprawnienia wspólników mniejszościowych
 • Regulacje dotyczące wypłaty dywidendy
 • Zmiany w KSH wynikające z przepisów wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 16.12.2016 r. – normy instrukcyjne czy zbędny balast?

1100-1115  Przerwa kawowa

1115-1300  SESJA II

Zmiany dotyczące funkcjonowania rad nadzorczych spółek akcyjnych, komitetów audytu, sporządzania sprawozdania z badania zgodnie z ustawą z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Analiza najnowszego orzecznictwa odnoszącego się do prawa spółek:

 • odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
 • podział spółki przez wydzielenie a odpowiedzialność za zobowiązania spółki nieprzypisane w planie podziału,
 • przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę prawa handlowego,
 • ocena skuteczności zajęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • dopuszczalność uchylenia się przez wspólnika spółki handlowej od skutków oświadczenia woli złożonego tej spółce.

1300-1330   Lunch

1330-1600  SESJA III

 • nieważność dokumentu akcyjnego a termin do złożenia oświadczenia o żądaniu odkupu akcji,
 • reprezentowanie spółki w sytuacji zaskarżenia uchwały przez członka zarządu,
 • rok obrotowy spółki akcyjnej,
 • podmiot uprawniony do działania za spółkę w likwidacji w sytuacji braku likwidatorów,
 • pozbawienie prawa pierwszeństwa do obejmowania nowych udziałów w uchwale wspólników do tego uprawnionych,
 • utrata statusu akcjonariusza mniejszościowego z dniem uiszczenia przez akcjonariuszy większościowych ceny wykupu,
 • kategoria uchwał spółki nieistniejących i nieważnych,
 • skutki wniesienia do spółki z o.o. wkładu należącego do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka,
 • skuteczność oświadczenia woli jedynego likwidatora spółki z o.o. w likwidacji o rezygnacji z pełnionej funkcji,
 • oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji,
 • umowa opcyjna jako element spółki z o.o. – odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego,
 • uchylenie uchwały wspólników spółki z o.o. z powodu sprzeczności z umową spółki.

Spodziewane zmiany w KSH związane z uchwaleniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/828 z 17.05.2017 r. zmieniającej Dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania w spółkach publicznych (wzmianka).

Uwaga:
Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*  dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 04.12.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: