SZKOLENIE – Przebieg procesu inwestycyjnego – 4.02.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 4.02.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z przebiegiem procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które miały miejsce w ostatnim czasie. Szkolenie, poza przedstawieniem zagadnień teoretycznych, ma na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi nieruchomości  od strony praktycznej oraz najnowszym orzecznictwem. W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco rozwiązywać ćwiczenia i kazusy związane z omawianą tematyką.

Piotr Grodzki – Wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Radca Prawny i wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Trener licznych szkoleń z zakresu prawa. Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Górski Grodzki s.c.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100  Wprowadzenie

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Zmiany w procedurze planistycznej
 • Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego
 • Roszczenia właściciela lub użytkownika wieczystego w związku z uniemożliwieniem lub ograniczeniem korzystania z nieruchomości albo obniżeniem jej wartości

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300

 • Uchwała krajobrazowa i rewitalizacyjna
 • Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunkach zabudowy

Elementy prawa budowlanego

 • Strony postępowania
 • Pozwolenie na budowę

1300-1330 lunch

1330-1500  Elementy prawa budowlanego

 • Strony postępowania
 • Pozwolenie na budowę
 • Zgłoszenie
 • Przebieg procesu inwestycyjnego
 • Postępowanie legalizacyjne
 • Katastrofa budowlana

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom  średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (180), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 04.02.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: