SZKOLENIE – Procedura sądowoadministracyjna po zmianach – 20.11.2018 r. – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 20.11.2018 r. godz. 9.30-15:00.

Adam Bącal – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 SESJA I

 • Zakres przedmiotowy postępowania sądowoadministracyjnego – formy działania administracji publicznej kontrolowane przez sądy administracyjne.
 • Zasady postępowania przed sądami administracyjnymi:
 • zasada kontradyktoryjności,
 • zasada prawdy materialnej,
 • zasada równości stron,
 • zasada dyspozycyjności,
 • zasada koncentracji materiału procesowego,
 • zasada jawności postępowania.

1100-1115 Przerwa kawowa

1115-1300 SESJA II

 • Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym – wymogi formalne.
 • Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego – nowy zakres pojęcia „wyczerpanie środków zaskarżenia”.
 • Szerszy zakres możliwych żądań skargi do WSA.
 • Nowy rodzaj szczególnego środka zaskarżenia – sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.
 • Zmiany w postepowaniu mediacyjnym i uproszczonym.

1300-1330 Lunch

1330-1500 SESJA III

 • Skarga kasacyjna – liberalizacja wymogów formalnych. Rozszerzenie możliwości reformatoryjnego orzekania przez Naczelny Sąd Administracyjny.
 • Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego po zmianach.
 • Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem.
 • Nadzwyczajny środek zaskarżenia – skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Uwaga:
Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Uwaga!

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 20.11.2018 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.
Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: