SZKOLENIE: Procedura administracyjna i sądowoadministracyjna – istotne zagadnienia w praktyce radcy prawnego – Stare Jabłonki 21–24 października 2019 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w dniach 21-24 października 2019 r. w hotelu „ANDERS” w Starych Jabłonkach k. Ostródy.

Tematem szkolenia będzie „Procedura administracyjna i sądowoadministracyjna – istotne zagadnienia w praktyce radcy prawnego”.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z procedurą administracyjną oraz sądowoadministracyjną ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które miały miejsce od 2017 r. Szkolenie, poza przedstawieniem zagadnień teoretycznych, ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi od strony praktycznej. W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco rozwiązywać kazusy i ćwiczenia związane z omawianą tematyką.

Szkolenie poprowadzi Piotr Grodzki – wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Radca Prawny i wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Trener licznych szkoleń z zakresu prawa. Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Górski Grodzki s.c.

Program szkolenia:

21 października 2019 r. poniedziałek

od 1400 – przyjazd gości, zakwaterowanie

1830-2030 – kolacja

22 października 2019 r. wtorek

800-900 – śniadanie

900-1045

 • Wprowadzenie
 • Zasady procedury administracyjnej
 • Właściwość organu
 • Wyłączenie pracownika i wyłączenie organu z procedury administracyjnej
 • Pełnomocnicy

1045-1100 – przerwa

1100-1245

 • Doręczenia
 • Wezwania i protokoły
 • Udostępnienie akt postępowania
 • Obliczanie terminów urzędowych

1245-1415 – przerwa obiadowa

1415-1600

 • Postępowanie przed organem I instancji:
  • wszczęcie postępowania
  • dowody w sprawie
  • zawieszenie postępowania
  • umorzenie postępowania

1600-1615 – przerwa

1615-1715

 • Akty kończące postępowanie:
  • decyzja,
  • ugoda administracyjna,
  • postanowienie

1800 – kolacja grillowa

23 października 2019 r. środa

800-930 – śniadanie

930-1045

 • Postępowanie przed organem II instancji:
  • odwołania
  • zażalenia

1045-1100 – przerwa

1100-1245

 • Nadzwyczajne środki postępowania:
  • wznowienie postępowania
  • uchylenie, zmiana decyzji
  • stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

1245-1415 – przerwa obiadowa

1415-1600

 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Informacje wstępne
 • Właściwość sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Strony i uczestnicy postępowania
 • Pełnomocnicy
 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:
  • Wymogi formalne
  • Wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia
  • Doręczenia, terminy

1600-1615 – przerwa

1615-1715

 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego c.d.:
  • Postępowanie mediacyjne i uproszczone
  • Zawieszenie i podjęcie postępowania
  • Orzeczenia sądowe

 1800 – kolacja

24 października 2019 r., czwartek

800-900 – śniadanie

900-1030

 • Sprzeciw od decyzji
 • Prawomocność orzeczeń
 • Skarga kasacyjna

1030-1045 – przerwa

1045-1215

 • Zażalenie
 • Koszty postępowania, koszty sądowe, zwolnienie od kosztów sądowych
 • Wpis, opłata kancelaryjna
 • Prawo pomocy
 • Wznowienie postępowania
 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Podsumowanie szkolenia

1215-1230 – wymeldowanie z hotelu

1230 – obiad, wyjazd z ośrodka

 

Wykłady prowadzone będą w sesjach przed- i popołudniowych i zajmą ogółem 20 godzin. Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 40 pkt

 

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
1 190 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz jednej imprezy towarzyszącej.
760 zł netto* – dla osób nie korzystających z noclegów – udział w zajęciach, obiady 3 dni oraz koszty materiałów szkoleniowych.

Istnieje możliwość zakwaterowania uczestnika w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą. Dodatkowa opłata z tytułu zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi: 217,50 zł

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu dla radców prawnych spoza OIRP w Warszawie wynosi:

1450 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz jednej imprezy towarzyszącej.

Opłata z tytułu zakwaterowania w pokoju jednoosobowym dla radców prawnych spoza OIRP w Warszawie wynosi: 1667,50 zł

Uczestnictwo radców prawnych spoza OIRP w Warszawie uzależnione jest od wolnych miejsc. Pierwszeństwo w zapisach przysługuje radcom prawnym z OIRP w Warszawie.

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba niewpisana na listę radców prawnych OIRP– usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP– usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. O zgłaszanie uczestnictwa z większym wyprzedzeniem czasowym szczególnie prosimy osoby zamawiające pokoje 1-osobowe.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Stare Jabłonki październik 2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.nr : 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005.
Termin płatności: do dnia 14.10.2019 r.

Zgłoszenia:
na karcie dostępnej poniżej zgłoszenia przyjmujemy na 3 tygodnie przed terminem szkolenia (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc). Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat.

Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Szczegółowych informacji o kursie udzielają:

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: