SZKOLENIE – Procedura administracyjna i sądowadministracyjna – istotne zagadnienia w praktyce radcy prawnego – 4-7 października 2021 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się  w dniach 4-7 października 2021 r. w hotelu „Nadmorskim” w Gdyni. Warunkiem organizacji szkolenia jest deklaracja udziału w nim przez co najmniej 60 osób.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z procedurą administracyjną oraz sądowoadministracyjną  ze szczególnym uwzględnieniem zmian dokonanych w tych obszarach począwszy od 2020 r. w tym z zakresu ustawy o doręczeniach elektronicznych, które nastąpią  w  2021r. Szkolenie, poza przedstawieniem zagadnień teoretycznych, ma na celu przybliżenie uregulowań Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień istotnych z punktu widzenia praktyki radcy prawnego. W czasie szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco rozwiązywać kazusy i ćwiczenia związane z omawianą tematyką.

Piotr Grodzki – Radca Prawny i wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Trener licznych szkoleń z zakresu prawa. Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Górski Grodzki s.c

Program szkolenia:

4 października 2021 r. poniedziałek

od 1400     –  przyjazd gości, zakwaterowanie

1830-2030   – kolacja

5 października 2021 r. wtorek

800-900       –  śniadanie

900-1045      

 • Wprowadzenie
 • Naczelne zasady procedury administracyjnej
 • Właściwość organu
 • Wyłączenie pracownika  i wyłączenie organu z procedury administracyjnej

1045-1100   –  przerwa

1100-1245        

 • Strona postępowania administracyjnego
 • Pełnomocnik strony
 • Ponaglenie
 • Doręczenia
 • list zwykły, list polecony, obwieszczenie
 • zastosowanie ustawy o doręczeniach elektronicznych
 • podmiot publiczny, operator wyznaczony
 • publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego; usługa hybrydowa
 • baza adresów elektronicznych
 • skutki prawne wpisu do bazy adresów elektronicznych
 • przekształcenie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową
 • Wezwania i protokoły
 • Udostępnienie akt postępowania

1245-1415   –  przerwa obiadowa

1415-1600  

 • Obliczanie terminów urzędowych
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w formie elektronicznej
 • Postępowanie przed organem I instancji
 • wszczęcie postępowania
 • dowody w sprawie
 • rozprawa administracyjna
 • zawieszenie postępowania
 • umorzenie postępowania

1600-1615   –  przerwa

1615-1715   

 • Akty kończące postępowanie:
 • decyzja,
 • ugoda administracyjna,
 • postanowienie.

1800          kolacja

6 października 2021 r. środa

800-930      –  śniadanie

930-1045   

 • Postępowanie przed organem II instancji
 • odwołania
 • zażalenia

1045-1100  –  przerwa

1100-1245        

 • Nadzwyczajne środki postępowania
 • wznowienie postępowania
 • uchylenie, zmiana decyzji
 • stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

1245-1415    –  przerwa obiadowa

1415-1600     

 • Właściwość sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Strony i uczestnicy postępowania
 • Pełnomocnicy
 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • Wymogi formalne

1600-1615    –  przerwa

1615-1715 

 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego c.d.
 • Wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia
 • Doręczenia (z uwzględnieniem planowanych zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych)
 • Terminy
 • Postępowanie mediacyjne i uproszczone
 • Zawieszenie i podjęcie postępowania
 • Orzeczenia sądowe

 1800           –  kolacja

7 października 2021 r., czwartek

800-900       –  śniadanie

900-1030   

 • Prawomocność orzeczeń
 • Skarga kasacyjna

1030-1045  –  przerwa

1045-1215    

 • Zażalenie
 • Koszty postępowania, koszty sądowe, zwolnienie od kosztów sądowych
 • Wpis, opłata kancelaryjna
 • Prawo pomocy
 • Wznowienie postępowania
 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Podsumowanie szkolenia

1215-1300  – wymeldowanie z hotelu

1300            –  obiad, wyjazd z ośrodka                                                                      

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych 40 pkt.

Szkolenie zorganizowane zostanie na poziomie  średniozaawansowanym, co oznacza, żeuczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
1 630 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych.

Istnieje możliwość zakwaterowania uczestnika w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą. Dodatkowa opłata z tytułu zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi: 370 zł

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba niewpisana na listę radców prawnych OIRP– usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP– usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Uwaga: o zakwalifikowaniu na szkolenie,  ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie  kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. Prosimy aby osoby zamierzające skorzystać z możliwości zakwaterowania w pokoju jednoosobowym zgłaszały takie zainteresowanie  z dużym wyprzedzeniem czasowym.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Gdynia październik 2021 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.nr : 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005.

Zgłoszenia:

Dokonujemy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Link do rejestracji znajduje się poniżej:

https://earforms.oirpwarszawa.pl/index.php/561129?lang=pl


Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w zakresie terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach odpowiednią informację przekażemy za pośrednictwem strony głównej www.oirpwarszawa.pl, a osoby, które do tego czasu złożą swoją deklarację uczestnictwa zostaną powiadomione bezpośrednio.

Szczegółowych informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl