SZKOLENIE – Prawo Zamówień Publicznych – wybrane zagadnienia – 21.11.2017 –

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 21 listopada 2017 r. w godz. 9.30–15.15.

Prawo zamówień publicznych jest wyodrębnionym podsystemem prawnym, rządzącym się własnymi regułami, istotnie odmiennymi od ogólnych zasad prywatnego obrotu prawnego. Jest to podsystem mocno sformalizowany, posiadający autonomiczne instytucje, funkcjonujące w oparciu o specyficzne procedury, w przeważającej części odrębne od postępowania administracyjnego i procedury cywilnej. Równocześnie jest to system posiadający ogromną doniosłość praktyczną, z uwagi na fakt, iż w jego reżimie wydatkowane są środki publiczne, a więc obejmuje on bardzo dużą część obrotu gospodarczego w Polsce. Szkolenie ma na celu pogłębioną analizę wybranych zagadnień o szczególnym znaczeniu praktycznym.

Agnieszka Bartczak – Żuraw, radca prawny, były arbiter KIO.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Program szkolenia:

900-930    Rejestracja uczestników

930-1100  Przygotowanie postępowania

 • Nowe wyłączenia stosowania Ustawy Pzp,
 • Nowe brzmienie art. 136 Pzp,
 • Zamówienia na usługi społeczne – praktyka udzielania zamówień, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na usługi prawne,
 • Nowy tryb udzielania zamówień – partnerstwo innowacyjne – szanse i praktyka,
 • Elektronizacja postępowania – powszechny obowiązek od 18 października 2018 r.,
 • Opis przedmiotu zamówienia w praktyce orzeczniczej KIO, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na produkty informatyczne.

1100-1115   Przerwa kawowa

1115-1300   Procedura wyboru wykonawcy

 • Aspekty polegania na zasobach podmiotów trzecich w świetle aktualnego orzecznictwa i wykładni UZP,
 • Analiza wybranych przesłanek wykluczenia wykonawcy; z uwzględnieniem wymagań JEDZ,
 • Procedura samooczyszczenia wykonawcy, tzw. „self-cleaning” w praktyce,
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert w praktyce,
 • Technika prowadzenia przed KIO sporu w zakresie odrzucenia ofert – wybrane przykłady.

1300-1330   Lunch

1330-1500   Umowa o zamówienie publiczne

 • Możliwość stosowania metodyki agile w umowie o zamówienie publiczne;
 • Zmiana umowy o zamówienie publiczne w praktyce.

1500-1515uwagi końcowe/dyskusja

Uwaga:

Powyższy program stanowi poziom zaawansowany – uczestnicy znają przepisy prawa oraz instytucje prawne, potrafią  je interpretować i stosować.

Mogą znać część orzecznictwa sądowego i podstawową/średniozaawansowaną praktykę w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*   dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 21.11.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: